Siste nytt

30.11.2018 – Eidsivating lagmannsrett

Eidsivating lagmannsrett – Jordskifteavgjørelse

 

Stengt vei ved pensjonatet 11.10 ca 10-1200.10.10 .Reinsjakta gikk fint, akkurat som låseordningen har funka stort sett siden medio juni, bare husk slå av lyset over nøkkelkassa.18.08.Alt vel etter at Svein sveisa overliggern på bommen.Husk å slå av lyset i nøkkelkassa, høsten er her og bare vel et døgn til reinsjakt i Rondom!!!! God høst.

0807. Etter en avbrote nøkkel i låsen og ny lås (der nøkkel manglet noen timer) i går får vi håpe på at saboteringen avtar med det fine været!!!

2206 Låsboksen fungerer. Låsen var borte et døgn, på oppgradering hos Svein.Samarbeidsgruppa for vinterbrøytet veg,v/ Helge Farsund hevder i notat til Sel kommune, løypelaget og styret i ULV., at styret(i ULV) ikke har mandat til å gi tillatelse om sporsetting i vegen.(mbl. tråkkemaskin i skisesongen) Styret forholder seg til dette , som de har gjort de siste 7 år, vi behandler en eventuelt søknad , fra løypelaget, på fritt grunnlag, etter samme lest som sist sesong.

Nytt lås fra 0106, nøkkel i låsboks, alle får tilsendt koden.

2705. Det er fortsatt telehiv, Svein har litt jobb igjen.

1605. Vegen er åpen, men vær obs på humper og blautepartier, kjør forsiktig, kun personbiler.

1505. Svein har høvlet vegen i dag, men flere veldig blaute partier.Befaring i morgen kveld, før vi avgjør åpning 17-18 mai.

1205. Veien tørker nå fort, vi kan prøve å høvle på mandag, men det er viktig at ALLE respekterer kjøreforbudet med bil, motorsykkel går bra.05.05 2018. Kun fremre del av Ulvangsvegen er åpen, telehiv og væte gjør at vi må holde den stengt , for opptørking, væravhengig når vi kan åpne, men oppdaterer daglig, når det er noe nytt å berette.

0205 2018. Veien er nå farbar, kjør midt i vegen,vinterføre, kan bli stengt på kort varsel.

2604. Forholdende med kalde netter gjør at vi utsetter oppbrøyting noen dager, forhåpentligvis omkring 2-3 mai forsøker Frode.

01.04 vel blåst årsmøte og takk til de fremmøtte.Vi har fortsatt en leder, nå et år, den gamle tok gjenvalg, etter at valgkomiteen hadde strevd mye med å skaffe en avløser, noe som var umulig å få til, men nå har de et helt år på å skaffe en ny.Referat kommer senere, detaljert, og husk å betale kontingent i rett tid.

2503.Vælkome til fjells for både de med og uten ski og god påske. Håper å sjå flest mulig tå døkk på årsmøte

2903 kl. 1600 på hotellet.

1203.Kjapp reaksjon fra Mysusæter vel, dunker satt opp til hundemøkk noen steder.Nytt skilt, innkjøring forbudt, satt opp 100m før bom.

2202.18.Etter noen hendvendelser fra skiløpere, har jeg lovet å sette inn en oppfordring om å respektere båndtvang i skiløyper,( bla i Ulvangen) samt innsamling av hundens møkk..

0702 2018.Forslag om el.bom er spilt inn av en bruker i Ulvangsvegen. Styret har hentet inn forskjellige anbud , som da vil bli sak på årsmøte skjærtorsdag.

1701 2018. Nå er det snart nok sjogg! Jeg stiller ikke som kandidat om ledervervet på førstkommende årsmøte, skjærtorsdag på hotellet kl. 16.00

20.12 2017; Styret ønsker dere alle en trivelig og fredfull jul og nyttårshelg!

13.12 2017. Samme grunneier som ifjor, har også nå,nektet løypelaget å kjøre med maskin over sin grunn.Styret har samme svar å gi som sist dette var på agenda;det må bli en sak mellom løypelaget og grunneier. Kommunen har her intet ansvar ifølge  Ola Næprud, jfr au sak 2017/392-88(Jan Teigen) Sel K.

0412 2017. løype kjørt opp til Berget 0212.

28.11 2017.Kan kjøre til innerste parkeringen med 4hjul.Best med ski opp til Berget fra der. for lite snø i terrenget mtp løype i Ulvangsvegen opp til Bergetjønn.Et medlem har forespurt styret om Roar Vevelstad kan fortsette som styremedlem p.g.a.sin rolle i brøytesaken(jordskifte) Han stod som motpart i ankesaken, mot brøyting,(har nå forsøkt å trekke seg), uten det er endelig godtatt. Styret mener at Roar V.kun trer ut av styret vedr.saker direkte/indirekte ang. brøytesaken.

06.11.Etter siste hendelse med kodelås(delt i 3 av ukjent gjerningsmann/kvinne), har vi valgt å kutte ut lås inntil videre.Styret arbeider med alternative løsninger og vil komme opp med et forslag til årsmøtet.Sannsynligheten for utvida kriminell virksomhet langs veien, er minimale, hverken Furusjøveien eller Tjønnbakkveien(som er åpne året rundt, ved betaling) har opplevd hytteinnbrudd?Styret mener fortsatt de kan gi tillatelser til løypelaget når det gjelder bruk av tråkkemaskin på deler av Ulvangsvegen.Løypelaget har forøvrig søkt om dette, med bla.betingelser om snødybde(30cm) samt oppfresing siste tur ved sesongslutt.Vi har gitt løypelaget velsignelse,utifra samme lest siden 2011. Et enstemmig styre, påla løypelaget å søke om bruk av veien til tråkkemaskin.Styret er godt fornøgd med den praktiske utførelsen(bl. Jon gjør) med maskinen, har hatt få eller ingen problemer med is i grøfter ol.

23.10 2017; Sjogen er kommet, lås nr. 4 er ødelagt av en våre egne!!!??? Vi har nå satt på nytt kodelås, samme kode. Dette blir det siste låset vi setter på i år,. Egentlig litt synd at felleskapet skal belastes, det et eller annet individ(er) blant oss? som ikke tør å stå fram og innrømme sin brøde.Dugnaden er gjennomført,Svein med traktor, Tage,Villy, Kjell Krogstad,Bengt Boger og som vanlig Astrid A. Hug med diverse håndredskap.Vi har nå merket alle stikkrenner med stikk, la disse i fred, de har intet med vinterbrøyting å gjøre!!! Vi er ikke direkte imponert over fremmøteprosent(ca 6%) på dugnaden, men vi fikk gjort det meste vi hadde planlagt, så tusen takk til de ovennevnte. Løypelaget har fått beskjed om å søke styret om tillatelse til bruk av tråkkemaskin langs vegen, dersom de ønsker å legge skispor.Styret er kjent med materien, der løypelaget v/ Geir S mener de har hevd/skiløyper.Nå har kodelåsen vært på plass i over 2,5 mnd. Vi jobber med å skaffe en annen type kodelås, større tall bla.Samme koden som på nøkkelboksen,slå kode, dra litt i låsen, husk å endre 2-3 tall,når dere låser igjen.Hvilke låsordninger fremover, får neste årsmøte avgjøre.

Styret .(Villy tlf 91720245)

Villy

Årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag 13.04 2017(1600)

Siste nytt.Endelig saksliste til årsmøte i Ulvangsvegen veglag på Rondane SPA Høyfjellshotell Skjærtorsdag,13.04.  2017 kl 1600. Innkalling vil bli sendt veilagets medlemmer pr. e-mail/brev.

Årsmøtet skal behandle (§ 11 i vedtektene):
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
3. Styrets årsberetning (vedlegg a)
4. Revidert regnskap 2016(vedlegg b)
5. Andvendelse av disponible midler
6. Fastsettelse av arbeidsplan 2017 (vedlegg c)
7. Årskontigent 2017   (vedlegg d)                                                                                           8.Forslag fra styret(vedlegg e)                                                                                                 9.Budsjett                                                                                                                                 10. Eventuelt

De forskjellige vedlegg sendes alle medlemmene(mail-brev)

Årsmøtet er veilagets øverste myndighet og ledes av styrets leder. Det skal holdes minimum et årsmøte pr år. Årsmøtet finner sted i påsken (skjærtorsdag).

Innkalling med foreløpig saksliste sendes ut til medlemmene innen seks uker før årsmøtet.
Forslag til saker til årsmøtet fra styret eller medlemmer må foreligge styret fire uker før årsmøtet, dvs. innen 16.03. 2017

Endelig saksliste til årsmøtet med vedlegg og med fullstendig oversikt over saker som skal tas opp under punktene «innkomne saker» og «saker som fremmes av styret», skal sendes ut til medlemmene innen tre uker før årsmøtet.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de medlemmene som er representert på årsmøtet. Forslag (med begrunnelse) til slike endringer innsendes til styret senest 1 måned før årsmøtet og utsendes til andelseierne sammen med innkallingen.
Eierskifte og medlemsoppdateringer meldes styret pr mail til: vil-giv@online.no .Villy Giverhaug, Granfeltet 19 2670 Otta, tlf 91720245.
Håper å se flest mulig av dere på årsmøtet!

Skriv ut dokumenter til årsmøte(medbrakt), eller ha tilgang elektronisk under årsmøtet, hver enkelt av oss sitt ansvar.

Otta ,30.01 2017.
Styret i Ulvangsvegen veglag

For å sikre vannforsyningen på Mysuseter, har Sel kommune lagt en ekstra vannledning over Ulvangsvegen ved vannverket. Ledningen kan forsinke starten på løypekjøring i veien til det er kommet tilstrekkelig med snø som kan pakkes over ledningen. Vannledningen kan bli liggende i veien til over påske.

Siste døgn har det kommet tilstrekkelig med snø på Mysuseter slik at løypekjøring i Ulvangsvegen kan starte opp.
Denne delen av veien blir stengt for bilkjøring. Husk at veibommen skal være låst.

Orientering fra styret om brevet fra advokat Brænden

Styret har ikke hatt noen befatning med den aktuelle sak der 7 medlemmer i veilaget har kontaktet advokat for å få spørsmålet om vinterbrøyting av veien rettslig prøvet.

Noen av disse er medlemmer av styret i veilaget, men de har ikke representert styret i denne saken.

Styret har forholdt seg til vedtaket fra årsmøtet i 2015, der det ble vedattt at styret ikke er part i diskusjonen om vinterbrøyting av Ulvangsvegen.

På årsmøtet stilte ett av styremedlemme spørsmålet om årsmøtet hadde innvendig mot at han som medlem veilaget jobbet videre for vinterbrøyting. Han stilte også sin styreplass til disposisjon dersom årsmøtet ikke kunne akseptere at han jobbet videre med spørsmålet som ordinært medlem. Årsmøtet hadde ingen kommentarer til dette.

mvh,
Styret v/ styreleder

Årsmøtet i Mysuseter vel mot utvidelse av vinterbrøytede veier

Et stort flertall av de fremmøtte på årsmøtet i Mysuseter vel 8. august vedtok at skiløypene fortsatt skal gå på de private veiene på Mysuseter. Den nyvalgte formannen i det reorganiserte løypelaget, som også sitter i vellets styre, kunne videre orientere om at en tar sikte på en hyppigere kjøring av løypemaskin på de nåværende løyper for å bedre kvaliteten på løypene. Som høringsinstans for eventuell flytting av eksisterende skiløyper vedtok årsmøtet så strenge krav at det i realiteten ikke vil bli godtatt andre løyper enn i Furusjøvegen og Ulvangsvegen. Vedtaket innebærer derfor at årsmøtet i Mysuseter vel sier nei til utvidelse av vinterbrøytede veier på Mysuseter.

28 Mai 2015

Skade på vei utbedres av entreprenør i dag.
Begrenset adkomst i ca 4 t.
Skaden har oppstått ved rør under vei, – rett etter bommen på vei inn.

KF

 

16 Mai 2015

Vegen er åpnet.
Bruk eget skjønn og pass på svake kanter.
God helg !

/ Styret

PS : Den som sitter på førstehåndskjennskap om vegens beskaffenhet er
entreprenør RF Bjørnvolden. Ta kontakt med han dersom du er i tvil.
Styret oppdaterer ikke denne siden fra dag til dag.

 

9 Mai 2015 :

Vegen er nå stengt fra «Jakhellnkrysset».
Dette pga løs veg og kanter på deler av vegen videre innover.

Styret kommer med beskjed når vegen er tørket opp og klar.

 

 

30 April 2015 :

Bjørnvolden Maskin melder om følgende:  Sommerdekk anbefales ikke i Ulvangsvegen p.g.a. issåle og «snødryss». Vegen kan kjøres i helgen, men vil bli stengt ved væromslag. All kjøring skjer på eget ansvar.
Bjørnvolden Maskin ønsker ikke framtauing av biler p.g.a eventuelle nytt snøfall.
Styret vil gi en honnør til Roy Frode Bjørnvolden og Jon Bekkemellom for godt utført arbeid ved oppbrøytingen.
Styret /
Villy og Jarl

 

28 April 2015 :

Medlemsavgift :  DnB melder om at lagets konto nå er klar til bruk med kid/ocr.
Inkassovarsel (siste gangs purring på ubetalt vegavgift for 2014) sendes ut ila en ukes tid. Deretter kommer faktura på årets avgift.

Vegstandard : Vegen er ryddet for snø etter at årets løypekjøring ble avsluttet med oppfresing av issåle. Det betyr at veien nå er bar for snø.
Kulde i fjellet gjør at veien pt er hard. Veien er sannsynligvis farbar 1 Mai helgen. Skulle det bli varmt / fuktig kan det bety at veien vil skjermes for trafikk.
Vær vennlig å respekter merking / lokal stenging der bæreevnen er for dårlig.

Styret

 

13 April 2015 :

Signert årsmøteprotokoll 2015 ligger nå under «Årsmøte»

Styret

 

28 mars 2015:

Minner om Årsmøte i veglaget Skjærtorsdag 2 April kl 16:00 på Rondane Spa Hotel.
Varsel i innkallingen om at medlemmer som ikke har betalt medlemsavgift 2014 innen 1 mars, ikke har anledning til å møte, oppheves.

Det betyr at alle medlemmer av veglaget kan delta.
Beslutning om dette er tatt på grunnlag av at dårlig betalingsdisiplin er et tema alle bør være med å diskutere, ikke minst de som dette gjelder.

Vel møtt !

Styret
11 mars 2015 :

Da er Årsmøteinnkalling 2015 lagt ut på  «Årsmøte» ,  – vel møtt på skjærtorsdag .
I morgen går innkalling ut per mail/ brev.

Styret

 

2 mars 2015 :

Styreleder er sykmeldt.
Henvendelser til bes rettet til øvrige medlemmer av styret.

Styret

 

23 februar 2015 :

1 gangs innkalling til årsmøte gikk ut til alle medlemmer torsdag i forrige uke.
Innkalling er lagt ut under «dokumenter»

Styret

22 februar 2015 :

Nok en gang oppfordrer Styret til å holde bommen stengt , også om vinteren.
Bjørnvolden Maskin har sagt at de stenger etter seg når snørydding er utført.
Vær vennlig å steng bommen !

Styret

 

13 februar 2015 :


Beklagelse fra kommunen til medlemmer av veilaget som har stått på for en ny skiløypetrasé.

I flere innlegg på hjemmesidene til Mysuseter vel i fjor høst fremkom det sterke anklager om at medlemmer i veilaget hadde tatt seg til rette, nærmest vært kriminelle i forbindelse med ny skiløypetrasé. Det toppet seg da Sidsel Bjørneby, i rundskriv til 402 interessenter i «gruppe for for opprettholdelse av gode skiløyper på Mysuseter»,  offentlig og uten forvarsel anklaget styret i veilaget for å ha presset på kommunen til å få godkjent en alternativ løypetrasé.

Nedenfor gjengis mail fra kommunens plansjef Ola Næprud til Odd Tangen. Han beklager sterkt den vinklingen rundskrivet fra Sidsel Bjørneby har fått. For øvrig vises til uttalelser som Næprud direkte har sendt Bjørneby (se forrige innlegg nedenunder).

Det er sterkt beklagelig hvis rundskrivet fra Bjørneby (som inneholder urettmessige beskyldninger) kan ha påvirket undersøkelsen som styret i veilaget har sendt til medlemmene.

 

Med vennlig hilsen

Harald Fagereng

Styreleder

 

 

Fra: Næprud, Ola ‪<Ola.Naeprud@sel.kommune.no>

Dato: 12. februar 2015 kl. 09.36

Emne: Løypetrase UlvANGEN

Til: «odd.o.tangen@gmail.com» <odd.o.tangen@gmail.com>

 Hei.

Jeg beklager på det sterkeste at det ble brukt uttrykk som press i min e-post til Sidsel Bjørneby knyttet til spørsmål om kommunens godkjenning av vinterbrøyting. Jeg har sendt en oppklarende e-post til Bjørneby som vedlegges til orientering.

Jeg skjønner at når slike uttrykk blir eksponert ut av sin sammenheng fremstår det som negativ omtale av den dugnadsinnsatsen som flere av dere har lagt ned for å klargjøre grunnlaget for spillemiddelsøknad og omlegging av skiløypa. Det er en kjensgjerning at uten dette dugnadsarbeidet hadde ikke Sel kommune hatt det grunnlaget som var nødvendig for å arbeide videre med saken.

Rådmann og ordfører er orientert om saken slik den nå fremstår inkl. mine klargjøringer i de nevnte e-poster.

 

13 Februar 2015 :

Som en avklaring til våre medlemmer ifm spørreundersøkelsen som styret har sendt ut :
Styreleder Fagereng redegjør i den vedlagte tekst (på MV’s hjemmesider) ,  for kommunikasjon med kommunen vedr. planlagt ny løypetrase  :

#30 Harald Fagereng 12-02-2015 16:27

Sidsel Bjørnebys siste (innlegg på MV’s hjemmesider)* red.anm.  synes underlig i lys av mail hun og et annet medlem av veglaget tidligere idag har mottatt fra Sel kommune.Bl.a. skriver plansjef Ola Næprud føgende:«Det må presiseres at det ikke må være noen tvil om at Sel kommunestyre gjennom de ulike behandlingene av denne saken har forholdt seg til en konkret løypetrase. Dette gjelder både i forhold til prioritering av anlegg for spillemidler og kommunalt tilskudd til omlegging av løype.Rådmannen har fortløpende rapportert framdrift i saken til både formannskap og kommunestyre, og Sel kommune søkte om spillemidler til omlegging av skiløypa langs Ulvangsvegen inkl. ny bru over Ula i november/desember 2014.At det har vært ulike syn på den nye foreslåtte løypetraseen er kjent gjennom de ulike politiske behandlingene.Administrasjon i Sel kommune ved undertegnede har deltatt i arbeidet med å finne alternativ løypetrase, dette arbeidet har pågått over flere år. Noen medlemmer av veglaget har lagt ned en uvurderlig egeninnsats i prosjektering og kvalitetssikring av den nye løypetraseen, et grunnlag Sel kommune har benyttet i bl.a. saksutredninger til politiske utvalg og som grunnlag i søknaden om spillemidler. Alle sakens dokumenter er tilgjengelig via kommunens hjemmeside «
mvh,
Styret

12 Februar 2015 :

Vårt veglag har lenge vært sentralt i et omfattende ordskifte på Mysuseter.
Mange meninger og hypoteser har vært framsatt , noen ganger på sviktende fakta- grunnlag. Styrets leder har nå satt sammen et dokument som beskriver de viktigste enkeltmomentene i historien fram til nå.  Dokumentet ligger under «fliken» dokumenter og heter : Omfattende politisk behandling av ny skiløypetrasé og vinterbrøyting av Ulvangsvegen

mvh
Styret

12 Februar 2015 :

Det er som tidligere nevnt framsatt uriktige påstander om fravær av kommunal aksept for løypetrase langs Ulvangsvegen.  Her følger styreleders redegjørelse (som også ligger på Mysuseter Vel sine hjemmesider)

Dette er en separat sak men må sees i sammenheng med brøytesaken,  og dermed den undersøkelsen som styret har sendt ut til medlemmene.
Spørreundersøkelsens innhold og legitimitet er herved bekreftet.

Spørreundersøkelse ber forøvrig kun om at medlemmene igjen bekrefter sitt syn på brøyting,  dersom en alternativ og kommunalt godkjent løypetrase opparbeides.

Bruk stemmeretten du har som medlem !

mvh,
Styret

#27 Harald Fagereng 12-02-2015 11:46

Feilinformasjon om ny løypetrasé i Ulvangen
Sidsel Bjørneby og Ulvangsvegen veglag har i dag mottatt oppklarende mail fra Sel kommune. Løypeteraséen som det refereres til i hennes kommentar 9. februar på vellets hjemmeside er den som kommunen har lagt til grunn for sitt arbeide med å flytte skiløypa ut av Ulvangsvegen. 
Som leder av arbeidsutvalget for interessegruppen for opprettholdelse av gode skiløyper på Mysuseter sendte Bjørneby i går ut mail til 402 deltakere på underskriftslisten om at opplysningene i spørreundersøkelsen til Ulvangsvegen veglag som nylig er sendt ut til medlemmene var helt misvisende. 
Det viser seg at innholdet i mailen fra interessegruppen er helt uriktig og misvisende. Kommunen har gjort vedtak om løypetrasé og det er søkt tippemidler til anlegget.Harald Fagereng
Styreleder i Ulvangsvegen veglag

 

9 Februar 2015 :

Alle medlemmer skal nå ha mottatt spørreundersøkelse vedrørende interesse for framtidig vinterbrøyting av Ulvangsvegen.
Uansett hvilket standpunkt du har så er det viktig at du bruker retten til å si din mening.
Les følgebrevet godt, still gjerne avklarende spørsmål til styret,  og benytt frankert svarkonvolutt.

«Enkelte debattanter på Mysuseters nettbaserte diskusjonsfora forsøker å så tvil vedr. deler av innholdet i spørreundersøkelsens følgeskriv. Hypoteser framsettes uten realitetsorientering.
Styret står helt og fullt bak informasjonen i brevet.
Dette til informasjon »

Styret

 

 

 

 

03 Februar 2015:

På grunn av fremmedparkering, er snørydding på Ulvangvegens fremre del ofte vanskelig. Bjørnvolden Maskin som rydder vegene til Holehaugen og Jakhellnfeltet melder fra om biler som står i vegkanten / vegkryss.  Noen ganger er det medlemmer som har parkert, andre ganger er det utenforstående.
Styret ber om at medlemmene bidrar til å holde veiene fri for parkerte biler.

/ KF

 

16 Desember 2014 :

Det meldes om at Ulvangsvegen er brøytet !
Dette skyldes at en hyttebygger på eget initiativ har bestilt dette. (utenom ordinære rutiner)

Slik det framgår på Mysuseter vel sine hjemmesider er det ikke klart om dette er et veistyrevedtak eller ikke.

Følgende kommentar er avgitt fra veistyret : 

#1 Harald Fagereng 16-12-2014 16:28

Styret i Ulvangsvegen veglag er ukjent med hvem som har brøytet Ulvangsvegen. Det har heller ikke kommet henvendelser om brøyting av vegen. 
Styret i Ulvangsvegen har gitt Løypelaget tillatelse til å kjøre løypemaskinen i vinter og det forutsetter at brøyting ikke skal skje.
Håper skiløypa i vegen kommer på plass så snart forholdene ligger til rette for løypekjøring.Mvh
Harald Fagereng
Styreleder

 

 

 

30 November 2014 :

I morgen er frist for betaling av veiavgift.
I forbindelse med dette har vi gått igjennom medlemsliste.
Vi ber om at alle som har arvet, overdratt eller kjøpt hytte langs Ulvangsvegen siste 3 år sender følgende informasjon til :
Ulvangsvegen Veglag v/ Stein Svendsen ( stein.svendsen@accountor.no )

Navn på andelsinnehaver
Gårds nr/ Bruks nr på eiendom
Adresse på eiendom
Hjemmeadresse
e-postadresse
Tlf / Mobil tlf

Styret

 

28 November 2014 :

Signert tillatelse til løypepreparering langs deler av Ulvangsvegen er nå sendt Løypelaget.
Se under «Dokumenter» i menyen.

for styret:
Kjetil F.

 

27 November 2014 :

Den 25 November var det ekstraordinært årsmøte i Løypelaget.
Følgende referat ligger på Løypelagets hjemmesider  :

Referat fra det ekstraordinære årsmøtet i Løypelaget
Hele styret pluss noen inviterte interessenter møtte. Stort oppmøte fra interesserte og lokale hytteeiere. 
Tilsammen var vi 23 personer på møtet. Vi fikk en god avklaring på flere ting:

  • Brøytesaken er parkert.
  • Arbeidsutvalg for skiløypetraséer vil bli oppnevnt av Sel kommune.
  • Det ble vedtatt å søke om å få kjøre løyper etter Ulvangveien og Furusjøveien.
  • Magne og Johan går tilbake  som styremedlemmer, men vil fungere i jobbene inntil videre.

Møtet ble avsluttet kl. 21.30. 
Mysuseter og Raphamn løypelag SA. 
Johan A. Lie

Dette er et kortfattet referat fra et møte som i følge tilstedeværende dekket mange aspekter vedr. løypetraseer/kjøring og forskjellige tema som i høst er drøftet på MV sine hjemmesider og i andre fora.

Det vi registrerer med glede, er vedtaket om å sende formell søknad til veilaget om løypekjøring i vinter. En slik søknad har vi lenge signalisert vil bli innvilget.
Det betyr at løypekjøring starter så snart forholdene tillater det.

På vegne av styret ;

Kjetil F.

 

14 November 2014 : 

                                                                                                                                14.11.2014

Furusjøvegen og Ulvangsvegen vil ha attraktive og gode skiløyper på Mysuseter

Det er  en underlig aksjon som igjen er satt i gang på hjemmesiden til Mysuseter vel.

Styrene for Furusjøvegen SA og Ulvangsvegen veglag vil ikke stenge noen skiløype for løypekjøring kommende vinter.

Utrolig at ikke løypelaget søker veistyrene om tillatelse til oppkjøring av skiløyper når dette er en forutsetning i kommunens tillatelse til kjøring med tråkkemaskinen på veiene. Veistyrene forvalter driften av veiene etter best mulig måte. Etter siste års erfaringer med en tung løypemaskin som også freser/pakker snøen sammen i veien, er det derfor naturlig at veistyrene setter noen forutsetninger for kjøring med løypemaskinen. Det er veistyret i Ulvangsvegen som forvalter bruks- og veiretten hele året. Etter rettsforliket i høst ble dette stadfestet mellom grunneiere og veilag.

Både Furusjøvegen og Ulvangsvegen veglag er like interesserte som alle andre at vi har attraktive og gode skiløyper på Mysuseter. Nå er finansieringen av skiløypa fra Mysuseter med en sikker passering over Ula et prioritert kommunalt ansvar. Med noen justeringer av traséen, vil dette bli et fullgodt alternativ til nåværende løype.

Det foreligger også forslag om trasé fra Lurven til Ultunga som tilførselsløype til den nye Troll-løypa.

Regionrådene i nord- og midtdalen planlegger sammen med Oppland fylkeskommune en helt ny sykkeltrasé fra Hjerkinn til Lillehammer. Den planlagte skitraséen fra Lurven og frem til Pungdalen vil inngå i dette prosjektet. Traséen vil bli 6 meter bred, og vil kunne brukes som skiløype om vinteren og sykkelsti om sommeren.

Vi håper at de som bruker skiløypene på Mysuseter ser frem til å få en sikker bro over Ula. Den nye broa gir også mulighet for å kjøre opp skiløypa fra  Mysuseter og opp til Lurven med en gang det er kommet tilstrekkelig med snø. En ny løypetrasé vil også fjerne scooterkjøring fra skiløypene noe som også vil bidra til bedre og sikrere skiløyper.

Et aktuelt tema som nå bør komme opp er en bedre samordning av ressursene og ansvaret for løypekjøring på Mysuseter. Det viser seg at løypelaget på Høvringen også ønsker et samarbeide om et løypenett mot Mysuseter. Som følge av den fastlåste situasjonen har Kvam Il sagt seg villig til å kjøre løypemaskinen fram til bomstasjonen på Furusjøvegen. Det bør derfor kunne stilles spørsmål om ressursene på løypekjøring og løypearbeid på Mysuseter kan brukes mer effektivt.

Formannskapet behandlet status for skiløyper på Mysuseter i sitt møte 10.november 2014. Fra referatet siteres:

 

“Både vegstyret i Ulvangvegen og Furusjøvegen har sagt at de vil se positivt på søknad fra løypelaget om å få kjøre kommende vinter. Ordføreren har fått brev direkte fra løypelaget hvor de ber om bistand. Kommunen oppfordrer til at det skal kjøres løyper til vinteren og at løypelaget skal søke veglagene. Sporene kan eventuelt freses opp ved sesongslutt. Brev til løypelaget sendes fra ordføreren inneværende uke.”

Forøvrig følg med på veilagenes hjemmesider: furusjovegen.com og ulvangsvegen.no der vi fortløpende vil gi oppdatert informasjon til medlemmene.

Mvh

For styrene i ;

Furusjøvegen SA, Ingebreth D. Sandbu. styreleder

Ulvangsvegen veglag, Harald Fagereng, styreleder

 

 

 

5 November 2014 :

Vi registerer at kun et fåtall av medlemmene har betalt kontigent for inneværende år.

Viser til beskjed fra 15 Juni :

15 Juni 2014,

Sommeren har for alvor kommet til Rondane 🙂
Mysuseter vel rapporterer om at veien til Spranget åpnet nå i helgen.
Vi satser på at godværet holder igjennom sommeren, og ønsker alle medlemmer fine dager i fjellet !

Her kommer en påminnelse om å betale medlemskontigenten for inneværende år :

Kr. 500,- betales til :

Konto nr : 1503.38.74577 DNB  (DenNorskeBank)

IBAN            :    NO2015033874577

BIC              :    DNBANOKK

Dersom du betaler fra en utenlandsk konto så er det ditt ansvar å påse at transaksjonskostnaden blir belastet din egen konto .

 

På vegne av styret :

Kjetil F.

Det blir nå sendt ut mail (og brev til de som ikke har mail) med oppfordring om betaling innen 1 Desember.  Etternølere vil bli belastet med purregebyr som i fjor.

For styret;

Kjetil F.

 

20 Oktober 2014 :

Rettsforlik om bruks- og veirett for veilagene på Mysuseter : 
Grunneierne på Mysuseter og veilagene ble 24. september 2014 enige om følgende rettsforlik:
 
«Partene er kjent med og aksepterer den bruks- og vegrett som er etablert for Tjønnbakkvegen, Havnsetervegen, Ulvangsvegen og Kvevegen, som er angitt på vedlagte kart, og som organiseres og administreres av respektive veglag/brukere. Dette omfatter nåværende og framtidige hyttetomter og næringsvirksomhet hele året.
Ulvangsvegen veglag har ansvar for Ulvangsvegen fra krysset Ulvangsvegen – Tjønnbakkvegen.
Tjønnbakkvegen SA har ansvaret for Tjønnbakkvegen fra Rondanevegen.
Partene og deres rettsetterfølgere er innforstått med og aksepterer at nyttetransport i utmark med snøscooter kan skje over partenes eiendom innenfor de rammer og på de vilkår som til en hver tid fastsettes av kompetent myndighet.
 
Grunneierne behandler eier/bruker av gnr. 256 bnr. 1 og 2 på like vilkår som øvrige løyvehavere.
Rettsforliket kan tinglyses på de respektive eiendommer.»
Forliksdokumentet er lagt inn under fanen » Dokumenter «
Styret

 

3 Oktober 2014 :

Løypekjøring og vinterbrøyting i Ulvangsvegen

Det pågår en debatt på Mysuseter vel sine hjemmesider vedrørende løypekjøring og vinterbrøyting.  Der blir det bl.a. etterlyst uttalelser fra Ulvangvegen veglags styre.
Det er også framsatt en del hypoteser om hva Ulvangvegen mener når det gjelder løypekjøring.
Styret har og har hatt kontakt med både løypelaget og kommunen. Vegstyret mener derfor bestemt at alle vesentlige forhold er avklart. Nå har likevel debatten knyttet til løypekjøring nådd nye høyder på MV’s hjemmesider og styret har følgende kommentarer til dette:

Den vedtatte løypetraseen samt ny, sikker og en etterlengt bro over Ula i kommuneplanen for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017, – ble vedtatt av kommunestyret 17.2.2014 – K12/14. Kommunestyret har videre avsatt kr 200 000 for å kunne sluttføre arbeidet med en ny løypetrase fra Loftsgård til kryssing av Ulvangsvegen i enden av veien.

Neste år er det planlagt å lage ny trase fra starten av løypa opp til til Bergetjønn og
nordover mot Lurven med ny og sikker bro over Ula.

Inntil den nye traseen er etablert og klar til å ta i mot skiløpere, vil styret ikke ha vesentlige innvendinger mot at Løypelaget kjører løyper på vegen den kommende vinteren. Styret forventer en søknad fra løypelaget og er instilt på å gi dispensasjon med visse men kjente og av Løypelaget aksepterte krav til prepareningen
(forutsetning av en reell framdrift i etableringen av ny løypetrase ligger til grunn)

Styret ser fram til en fortsatt god og konstruktiv dialog med partene.

Med hvennlig hilsen,
Styret  v/ Harald Fagereng

 

10 September 2014 :

Informasjon fra styret vedrørende ny skiløypetrasé  og vinterbrøyting av Ulvangsvegen

Bakgrunn brøyting : Årsmøtet i veilaget  vedtok 21. april 2011 at styret skal arbeide  for vinterbrøyting av hele Ulvangsvegen  under forutsetning  av at det ble etablert en tilfredsstillende alternativ skiløype.

Ny trase : Ulvangsvegens styre har i år hverken behandlet eller vært direkte involvert i det omtalte arbeidet knyttet til alternativ skiløypetrase / ny sikker kryssing av Ula.

Styret er imidlertid kjent med at medlemmer av veilaget har jobbet aktivt for å få frem en alternativ skiløype, og at kommunen også behandler saken

Etter siste årsmøte ble henvendelse fra Løypelaget til veilaget vedrørende ny skiløypetrasé, henvist til kommunen som rette ansvarlig og faglig instans.

Har du spørsmål knyttet til saken, ta gjerne kontakt med styret for mer informasjon.

Se referat fra årsmøtet 21.04.2011 under «Flik» for Årsmøte.
Vinterbrøyting behandlet under pkt. 7 side 4.

 Med vennlig hilsen
For styret i Ulvangsvegen veglag

Harald Fagereng
Styreleder

 

 

 

4 September 2014 :

Her er tre lenker til lokalnytt som kan være av interesse :

Rypejakt : ( svak forbedring ? )
http://www.gd.no/nyheter/article7562765.ece

Samarbeidsklima i Nord Dalen :
(hvordan komme videre i et «knapphets orientert» politisk klima –
kamp om lite vs. samarbeid om noe større for alle)
http://www.gd.no/nyheter/article7559854.ece

Behov for å utvikle det nasjonalt unike ved Oppland og Gudbrandsdalen :
(verdien av å ha en felles plattform i regionen,  og retning for utvikling av unike fortrinn)

http://www.gd.no/meninger/article7561582.ece

mvh,
Kjetil F

 

 

 

 

12 August 2014,

Håper flest mulig av medlemmene har fått oppleve sommeren på Mysuseter i år.
Fantastiske forhold !

Så litt praktisk informasjon vedr. bom og bomnøkler :

Bomlås og nøkler er av en type som har gått ut av produksjon. Dette betyr at vi ikke kan etterfylle med nøkler etterhvert.   På et gitt tidspunkt må vi derfor over på et annet låssystem og dette vil påføre oss alle ekstra kostnader.
I sommer har det vært økt pågang av medlemmer som ønsker nøkkel av forskjellige årsaker.
(tap/ ikke fått av tidligere eier ved kjøp, har alltid kun hatt 1 og ønsker nå 2 stk etc etc)
Maks antall nøkler pr hytte er satt til 2stk, og vi ønsker å overholde dette av hensyn til de ovenfor nevnte forhold.
I tillegg er pris (1000,- kr /stk) og tilgjengelighet ment å virke regulerende på etterspørsel og samtidig redusere risiko for at nøkler kommer på avveie.

Pass på nøklene dere har,  og sørg for at bommen holdes låst !

Fortsatt god sommer !

Kjetil F.

 

 

15 Juni 2014,

Sommeren har for alvor kommet til Rondane 🙂
Mysuseter vel rapporterer om at veien til Spranget åpnet nå i helgen.
Vi satser på at godværet holder igjennom sommeren, og ønsker alle medlemmer fine dager i fjellet !

Her kommer en påminnelse om å betale medlemskontigenten for inneværende år :

Kr. 500,- betales til :

Konto nr : 1503.38.74577 DNB  (DenNorskeBank)

IBAN            :    NO2015033874577

BIC              :    DNBANOKK

Dersom du betaler fra en utenlandsk konto så er det ditt ansvar å påse at transaksjonskostnaden blir belastet din egen konto .

 

På vegne av styret :

Kjetil F.

 

 

 

 

19 Mai 2014 :

Gratulerer med vel overstått nasjonaldag og 200års jubileum !

Signert Årsmøteprotokoll ligger på nettsiden under «Årsmøte»

Veien er nå i god forfatning, og det er så langt ingen tegn til ekstraordinære skader etter vårløsning. De siste to årenes fresing og klargjøring av veien til 1 mai har gitt gode resultater i form av redusert skadeomfang.

For styret :

Kjetil F

 

28 April 2014 :

Nytt fra styret

Ulvangsvegen er kjørbar fra 1 mai for personbiler. Veien er fremdeles noe våt og myk. Kjøringen skjer på eget ansvar og det oppfordres til forsiktig kjøring. Lukk og lås alltid bommen etter at du har passert.

I forbindelse med at Svein Myhre har trådt ut av styret, vil det nye styret takke Svein for den store jobben som er utført for veilaget gjennom mange år.

Villy Tangen fra Otta ønskes velkommen som nytt styremedlem i veilaget. Jarl Ødegaarden og Villy Tangen vil på vegne av styret ha ansvaret for driften av veien.

Styret takker Kjetil Flaatedal for etablering og drifting av lagets hjemmesider.
Han fortsetter som redaktør av veilagets nyttige hjemmeside i tillegg til økonomi funksjonen.

Vi ønsker medlemmene en fin sommersesong på Mysuseter.

Harald Fagereng
Styreleder

 

 

 

25 mars 2014 :

Innkalling til årsmøte er nå lagt ut under «fliken» for denslags.
Vel møtt !

for styret ;
Kjetil F

 

6 Mars 2014 :

Årsavgift : Etter gjennomgang av årsregnskap viser det seg at kun 96 av 115 registrerte medlemmer har betalt for inneværende år (500,-).   Dette er en selvfølgelig en uønsket situasjon, og kan ha sin årsak i at vi nå i hovedsak sender ut krav pr mail, samt kunngjør beløp og tidsfrist her på hjemmesiden. Noen får papirfaktura fremdeles.
Av de som har mottatt papirfaktura er det kun 3 som ikke har betalt.

Dette betyr at alle de som er usikre på om de har betalt må se på sin transaksjonsoversikt på nettbanken for å sjekke at avgift er betalt.

Vår regnskapsfører vil i tillegg fram mot Årsmøtet gjennomgå lister for å avdekke manglende betaling. Slike funn vil faktureres med et tillagt ekstra adm. gebyr.

Vi har ikke hatt tradisjon for inndriving av utestående og håper virkelig at vi slipper slike prosesser.

Samtidig oppfordrer styret utenlandske medlemmer å påse at transaksjonsgebyret på IBAN/ SWIFT overføringer ikke belastes mottaker (Veilaget) .
Dette må avsender stå for selv.

mvh,
Kjetil

 

6 Mars 2014 :

Innkalling til årsmøte 2014 er nå lagt ut under rubrikken «Årsmøte» her på
hjemmesiden.
Endelig innkalling med sakspapirer blir lagt ut 27 Mars.

For styret : Kjetil Flaatedal

 

23 Januar 2014 :

Det nye året er godt i gang !
Vi som var her i første del av Juleferien lurte vel på om det ble ski sesong i år …
Furusjøløypa var ok men på veien mot Spranget var det delvis bart for snø.
Mot slutten juleuken kom det endelig snø nok, og Glitterdalen fikk løypekjøring 🙂
Nå er det fine forhold til tross for at det fortsatt er en relativt snøfattig vinter.

Så over til noe mer kjedelig enn ski men allikevel viktig for oss alle :

I forbindelse med at Veglaget skiftet organisasjonsnummer i 2013 fikk vi også ny konto i DnB. Dette kontonummeret skal benyttes for alle innbetalinger fom Januar 2014
(gammel konto opprettholdes ut februar og så stenges den)

Ny konto er  :   1503.38.74577 DNB  (DenNorskeBank)
IBAN            :    NO2015033874577
BIC              :    DNBANOKK

mvh og for Styret :
Kjetil F.

 

16/12 –
I forbindelse med lite snø og nært forestående jule/nyttårshelg har det kommet inn forespørsler om tilpasset snørydding av vegen fra Jakhelln krysset og innover,  dette for å mulliggjøre bilferdsel.

Styret har videreformidlet disse forespørsler til de rette instanser, og det foreligger nå et svar fra kommunen.
‘ Det vil ikke bli gitt tillatelse til å snørydde i jule/nyttårshelgen for de nevnte deler av vegen’

Styret

 

 

11/12 –
Sist helg lavet snøen ned etter en uke med mye vind og skiftende forhold.
Lørdag og søndag var det nydelig med med -10C og 15cm nysnø.
Det ser lovende ut men det skal mer til før løyper kan kjøres, og skisesongen dras i gang for alvor.
Vi avventer og kommer tilbake med mer før juleferien starter.

KF

 

27/9 –
Skisesongen 2013/14 :
Det er lagt til rette for løypekjøring på Ulvangsvegen kommende vinter.
Styret v/ styreleder har sendt en skriftlig tillatelse til Løypelaget m. kopi til Sel Kommune den 16 september.  ( protokollført og tilgjengelig )
Så da får vi håpe på mye snø og fine forhold i vinter !

Her kommer også informasjon fra styrets vegtekniske ansvarlige :

mvh /  Harald

»  Hei.
Vi forbereder oss på vinter. Det er lagt en ny stikkrenne for å ta vann som
graver i vegkanten på våren. Det er også tredd plastslanger ( for «steaming/ damptining)  i flere stikkrenner for å lette tininga til våren.
Vi har denne sesongen fått utført alle planlagte vedlikeholdstiltak , på eller rett under budsjettert beløp. Samarbeide med entreprenør har vært meget godt.

Vi ønsker alle en god høst og
vinter i Rondane.

Vennlig hilsen Jarl.  »

 

25/9 –
Høstferien nærmer seg for mange.
De siste to årene har vi hatt snøfall i siste del av uke 40.
Minner derfor om å sko kjøretøy og folk for slike forhold.

Styret ønsker alle medlemmer en fin fjelluke !

Mot Rondane

Snø på Rondane (lengst bak). Sett fra Smådalen forrige fredag.

mvh / Kjetil

 

16/9 –

Det er nå 82 medlemmer som har betalt kontigent.
Styret oppfordrer etternølere til å betalt snarest mulig.

Fra og med 1/1 – 2014 vil vi få en ny konto i DnB.
Informasjon om nytt kontonummer for innbetalinger 2015 kommer.

mvh / Kjetil

 

15/8 –

Nå skal (endelig) alle ha fått mail vedr. innbetaling av medlemskontigent.
Fristen var tidligere satt til i dag 15/8. Denne er nå satt til 29/8-13 (ref. fakturamail)
Flere har betalt allerede.
Oppfordrer samtlige til å betale inn kontigent snarest og innenfor ny bet.frist.

Her følger kopi av mail fra Otta regnskap til det enkelte medlem :

——————————————————————————————————————–

Hei!

 Årskontingent for 2013

 I flg. vedtak på årsmøtet den 28.03.2013 ble kontingenten satt til kr 500.

 Beløpet bes innbetalt til konto: 1503.28.19203 i DnB innen den 29.08.2013.

IBAN:NO10

Swift: DNBANOKKXXX

 Kontonavn:

Ulvangveien BA

C/O Kjetil Olav Flaatedal

Bukken Bruses Vei 5

0851 OSLO

Henning Grindstuen
Autorisert regnskapsfører/IKT-ansvarlig

Økonor Otta
+47 61 23 66 32 // +47 952 15 315
henning.grindstuen@okonor.no
www.okonor.no

——————————————————————————————————————–

8/8 –
Hyggelig med positive meldinger/ kommentarer om hjemmesiden 🙂
Det kommer også fra tid til annen spørsmål og forslag som vi desverre i tråd med årsmøtevedtaket ikke besvarer via hjemmesiden nå i første omgang.
Hjemmesiden er kun ment som en oppslagstavle inntil videre.

Spørsmål og forslag sendes på mail til styret v/ styreleder.

KF

 

31/7 –

Fortsatt god sommer til alle medlemmer !
Det har vært og er fantastisk flotte forhold på fjellet .
Det er utført et antall lokale utbedringer av veien ( påfylling og utjevning av masser ).  Det har vært en del hyttebyggings aktivitet, og da er det ekstra viktig for utbyggerne å påse at bommen blir låst ihht forskriftene.
Støving fra veien i tørre perioder er et problem som styret ser på.
Det er viktig at medlemmene hjelper til med å holde problemet på et minimum ved å holde lav fart. Nok et argument for lav fart i tillegg til sikkerhet !!

Medlemskontigent mail (og brev til de som ikke har mail) er på vei ut. Noen har fått tilsendt og noen ikke ( dette pga mailserver problemer hos Økonor).

Fristen for betaling som var satt til 1 Aug. er utsatt til 15 August pga ovenfor nevnte problemer.

Det oppfordres derfor til å betale inn årsavgift 2013 (500,-) direkte til Veilagets konto :
1503.28.19203 (DNB)

NB !  Husk å merke betaling med  :
– Gårds nr/Bruks nr på hytta
– Fullt navn/ adresse på betaler og eier

For styret :

Kjetil Flaatedal

 

 

 

25/6 –

Da har tiden kommet for å betale inn årsavgift for 13/14 som i år ble satt til
kroner 500,- 

Frist for innbetaling er 1 August. 
Regnskapsfører Stein Svendsen i Økonor vil kommende uke sende ut
e-mail 
med betalingsinformasjon til alle.  
Til de av dere som ikke bruker e-mail vil det gå ut brev med årsmøtereferat
og
innbetalingsblakett.

Styret ber om at alle er presise med å merke betaling med :
                           – Gårds nr/Bruks nr på hytta
                           – Fullt navn/ adresse på betaler og eier

Dette vil forenkle arbeidet betraktelig.

Ha en riktig god sommer på fjellet !

For styret ;
Kjetil Flaatedal

 

19/6 – Nå er innkalling og protokoll (m. revisorberetning) for årsmøte 2013 lagt ut under flik «Årsmøte»

 

31/5 –  God tur til alle som skal på fjellet i helgen.
Det ser ut til at finværet holder til godt utpå lørdagen. Det er 1 juni i morgen men de tunge lassene bør du nok vente med til veien er tørket ordentlig opp.
Ta kontakt med RoyFrode Bjørnvolden for vurdering av når dette kan skje.
/KF

 

28/5-  Da er E6 åpnet for ordinær trafikk. 
Flommen på Østlandet 2013.<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
Store nedbørsmengder har ført til flom flere steder på Østlandet.</p><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
<p>Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Bilde fra Otta  (Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix)

 

24/5 – Flommen og ødeleggelsene er omfattende.
Veimyndighetene kommer ikke til å åpne hovedveiene nordover i Gudbrandsdalen og Østerdalen før om mange dager.

Vannstanden i lågen, sjoa og ottaelva kan ennå stige. 
Ulvangsvegen er bløt , men inntakt og kjørbar.
De som absolutt vil på fjellet i helgen må tenke seg godt om, og lytte til myndighetenes oppfordringer.

/KF

 

23/5 – Da ble det flom og store ødeleggelser i år igjen … 
Flere strekninger langs E6 er stengt, og på Kvam har det vært svært dramatisk siden i går.
På Otta har det gått ras, og både Sagtunet og Ottatunet er oversvømt. Jernbaneovergangen er stengt og trafikken dirigeres over høgbrua. Nyhetene i aviser og på TV dekker situasjonen løpende.

Den eneste farbare riksvei til Otta akkurat nå er via Valdresflya blir det opplyst i «Gudbrandsdølen Dagningen».

Kommer tilbake med situasjonen på fjellet og for Ulvangsvegen.

/ KF

 

22/5 – Vel overstått pinsehelg ! 
Lenge siden det har vært slik varme til fjells 🙂
Denne uken er det regn og lavere temperaturer som gjelder.
Elvene nede i dalen går flomstore, og det kan bli stengning langs deler av E6 dersom det kommer mer styrtregn utover i uka.
Langs Ulvangsvegen ser det fremdeles bra ut, og vegen kan brukes ihht forskrift.

Det kommer mer informasjon om utviklingen på denne siden ila de neste 48 timene.

Det er kjørt på noe ny masse på en del av vegen (før krysset med vegen opp mot Berget).

Når det gjelder hjemmesiden vår, så der det gledelig å se at den brukes  🙂
De siste ukene så har antall unike treff (da telles søk fra din unike adresse i løpet av  24 timer kun 1 gang)  –  ligget på mellom 25 og 30 daglig.
Det betyr at ca. 25% av medlemmene sjekker hjemmesiden hver dag !
– spennende å følge med på utviklingen framover.

/KF

 

 

15/5 – Da ser det ut til at det blir kjørbar vei (personbiler) til pinsehelgen. Veien har klart seg fint i den perioden vi har vært igjennom. Akkurat nå er det sludd/snø i lufta på Høvringen og Mysuseter, men det er antatt forbigående. Det er meldt mye nedbør de neste 2 døgn, men så skal det bli fint mot slutten av helgen.
Vegkantene er fremdeles bløte på denne tiden av året, og kan rase hvis du kommer for langt ut – så pass på !

Ha en riktig fin 17mai og en flott Pinsehelg !

Styret v/ Kjetil F.

 

13/5 –  Til tross for mye regn og smelting har vegen vært kjørbar hele helgen. Videre utvikling av veistandard fram mot pinse beror på nedbørsmengder og temperatur kommende dager.  
Styret holder løpende kontakt med Bjørnvolden og kommer med mer informasjon
så snart dette foreligger.
KF

 

10/ 5 –  Da har snøsmeltingen startet for alvor , se rapport i fra Jarl :

Det er mye vatn i Rondane p.g.a. regn og snøsmelting. Oversvømmelse ved butikken. Giverhaugen varslet Bjørnvolden om tett stikkrenne og takk for det. Bjørnvolden var oppe og tinte stikkrenna, og fikk ledet vatnet riktig.Vegen er kjørbar men det kan være litt løse kanter så kjør forsiktig. Helge er oppe og vil varsle Bjørnvolden hvis det skjer noe med vegen. Vi må oppfordre alle til å varsle Bjørnvolden hvis de ser noe angående vegen.  Vi har alle et ansvar !

Med hilsen
Jarl

8/5 – Nytt om veien :  Åpen for personbiltrafikk pr 8/5. Veien er meget bra, og stikkrenner er ferdig tint. Det er veksevis tørt og fuktig langs veien men den er i kjørbar stand. Det er fortsatt mye snø i terrenget og den store snøsmeltingen kommer snart. Det er meldt regn kommende dager og Jarl har løpende kontakt med Bjørnvolden Maskin. Det vurderes fortløpende tiltak etter hvordan snøsmeltinga går. Forbi vannverkshuset er veien overraskende bra. På parkeringen oppe ved det øvre pumpehuset har det aldri vært grøfter som har tatt vatnet fra regnskyll og snøsmelting . Effekt av dette vurderes når smeltinga kommer igang for fullt.

Tilleggsinformasjon : (utenfor veglagets ansvar) To stikkrenner på veien til Jakhelln feltet er åpnet med steam for å gjøre klart til snøsmelting.

KF

 

Velkommen til Ulvangsvegen veglag sin nye hjemmeside.

Informasjon som tidligere lå her er nå flyttet til respektive mapper.
Det har allerede kommet inn positive tilbakemeldinger. Godt å se at
medlemmer setter pris på denne nye måten å gi ut informasjon.

Det har også kommet en henvendelse vedr. endring av veglagsnavn. Se under vedtekter for oppdatert informasjon på dette.

På vegne av styret :

Kjetil Flaatedal