Vinterstengning av Ulvangsvegen

Ulvangsvegen er vinterstengt fra i dag 7.1.2022 fra der skiløype normalt kommer inn på veien innenfor bommen. Det vil i løpet av helgen bli satt opp en sperrebukk der veien er stengt.

Foto: Steinar Dahlen

Veien er som normalt åpen fra bommen og inn til bakken opp mot Ula der vinterstengning starter.

Veistatus 18.12.2021

Det er vanskelige kjøreforhold på Ulvangsvegen med isete vei fra Fjellstua og innover og glatt snøføre langs Ula. Ula har også gått over breddene ved vannverket slik at det er mye kjøving og kan bli bløtt dersom det ikke fryser på. Vi har fått kjørt opp litt med traktor med kjettinger i dag for å bedre forholdene, men de er fortsatt vanskelige. Bildene er tatt av Steinar Dahlen i dag.

Arbeid med ny Kåsenbru

Status 17.9.2021: Stokk&Stein som skal bygge selve brua, opplyser at de starter sitt arbeid med dette i uke 40.

Status 2.9.2021: Den gamle Kåsenbrua er i dag flyttet og kan brukes for å krysse Ula. Foto: Håkon Nårstad

Status 31.8.2021: Anleggvei fra parkeringsplass til Kåsenbrua er nå tilnærmet ferdig. Gammel bru vil bli revet på torsdag 2.9 og midlertidig overgang over Ula planlegges å være klar i løpet av fredag 3.9.

Status 26.8.2021: Nårstad opplyser i dag at det skal stikkes for vei og bru fredag 27.8 og at arbeid med vei vil starte for fullt mandag 30.8

Arne Tenningen 18.8.2021

Status 19.8.2021: Stokk&Stein AS, som skal bygge selve brua, opplyser i dag at materialer som skal brukes blir transportert inn i uke 37 eller 38. Trearbeidene på brua vil starte mandag 4. oktober og pågå kontinuerlig til brua er ferdig. Antatt ferdig i starten av november.

Status 18.8.2021: Arbeid med ny Kåsenbru for sikker kryssing av Ula starter iflg. entreprenør Håkon Nårstad i uke 34. Første del av arbeidet vil være å etablere en anleggsvei ned til brua og sikring av området der ny bru kommer. Det er denne uka kjørt inn stikkrenne og et lass masse som skal brukes. Det er DNT som har ansvar for bygging av bru med Runaa AS og Stokk og Stein AS som står for selve byggingen.

Vi vil oppdatere informasjon her etter hvert som vi får oppdatering om fremdriften.

Innkalling Årsmøte 2021

Sted/tid: Rondane Fjellstue, lørdag 7.8.2021 kl. 13:00

Det blir gitt en enkel servering. Det tas forbehold om tid og sted for gjennomføring dersom koronasitasjonen endres slik at møtet ikke kan gjennomføres som planlagt.

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll
 3. Styrets årsberetning for 2020
 4. Revidert årsregnskap 2020
 5. Anvendelse av disponible midler for 2020
 6. Arbeidsplan for 2021/2022
 7. Forslag fra styret
  1. Styret foreslår nye vedtekter for Ulvangsvegen Veglag (eget vedlegg)
 8. Forslag fra medlemmer
  1. Forslag fra Villy Giverhaug om å pålegge Styret å aktivt jobbe for å få skiløyper ut av Ulvangsvegen (eget vedlegg)
 9. Budsjett 2021/2022
 10. Fastsettelse av årskontingent for 2021/2022
 11. Valg (ref. Valgkomiteens forslag i eget vedlegg)
  1. Valg av styreleder
  1. Valg av styremedlemmer
  1. Valg av valgkomite
  1. Valg av revisor
 12. Eventuelt

I samsvar med tidligere praksis er det mulig å stemme ved fullmakt til en annen deltager på Årsmøtet. Fullmakter legges frem ved registrering av deltagerne. Innkalling med sakspapirer blir sendt på epost til alle medlemmene.

Koronasituasjonen:

Av smittevernhensyn oppfordres personer som har mistanke om at de kan være syke, er i karantene eller isolasjon, ikke å delta på Årsmøtet. For ev. smittesporing vil det bli lagret en deltagerliste med kontakt-opplysninger, liste oppbevares i 10 dager. Møtet vil bli gjennomført i samsvar med regelverk for smittereduksjon.

Mysusæter 14.7.2021

Styret i Ulvangsvegen Veglag

Årsmøte Ulvangsvegen Veglag 2021 utsettes til august

På grunn av en usikker og alvorlig koronasituasjon med høyt smittetrykk i deler av landet har styret i UVV bestemt å utsette årets årsmøte til august. Vi ønsker ikke å samle mange tilreisende i et årsmøte i påsken slik situasjonen er nå og håper på forståelse for det. Dato er ikke endelig bestemt, men blir sannsynligvis 7. august. Som i fjor vil vi forsøke å arrangere Årsmøtet på samme dag som Mysusæter Vel har sitt årsmøte.

Ny innkalling blir sendt i samsvar med fristene i vedtektene.

Mysuseter 10.3.2021

Styret i Ulvangsvegen Veglag

NY BOM SATT I DRIFT 11.9.2020

Den nye bommen på Ulvangsvegen er satt i drift 11.9.2020. Bommen kan enten åpnes ved å bruke fjernkontroll / bombrikke når du er ved bommen (ingen programmering av brikke er nødvendig, brikkene er klare til bruk) ELLER ved å ringe bommens nummer fra en av dine registrerte nummer hos UVV. Etterregistrerte telefonummer er foreløpig ikke lagt inn men vil bli lagt inn kommende uke. Bommen åpner automatisk ved utkjøring fra Ulvangsvegen.

Bommens telefonmmummer er +47 58 00000 99938, husk å legge inn +47 ellers ringes det ikke til korrekt nummer. Bommens telefonnummer er også vist på skilt på selve bommen.

Mysuseter 11.9.2020

Arne Tenningen

Ny bom på Ulvangsvegen

Arbeid med å etablere ny bom er startet. Veien er gravd opp for bomfundament, og midlertidig passering på utsiden er på plass. Forskaling for støping av bomfundament er på plass, og fundament støpt ferdig i dag. Selve bommen er planlagt installert neste uke, uke 35. Tidspunkt for idriftsettelse og telefonnummer for åpning av bom vil bli sendt på epost til alle medlemmer når dette er klart. Bombrikker som ikke er levert eller avtalt levert og som ikke kan hentes på Mysuseter i helgen vil bli sendt pr. post neste uke.

Takk til Svein Ulvolden og Thomas Hug for iherdig arbeid ved bommen!

Arne Tenningen – 20.8.2020