Bommen på Ulvangsvegen

Påsken nærmer seg, men i år vil det være vesentlig færre på hyttene enn vanlig, og mange hytter vil stå tomme.

UVVs styre vil oppfordre dere som er på hyttene fremover å holde bommen på Ulvangsvegen lukket for i første rekke å hindre uvedkommende trafikk til inn til mange folketomme hytter. Generelt skal bommen være lukket både sommer og vinter selv om den de siste vintre ofte har stått åpen.

Håper på forståelse for dette som bør være i alles interesse og ønsker dere som er på hyttene god påske!

26.3.2020 Arne Tenningen

ÅRSMØTET 2020 ER FLYTTET

Med bakgrunn i situasjonen med pågående Corona-virusepidemi har styret i Ulvangsvegen Veglag besluttet å utsette årets årsmøte til Lørdag 8.8.2020 kl. 16:00 på Rondane Høyfjellshotell.

Både myndighetenes forbud mot møter med mer enn 50 personer , myndighetenes forbud om å bruke hytter utenfor hjemkommunene samt at Sel Kommune er spesielt rammet tilsier en utsettelse av møtet. I tillegg forventes liten deltagelse i påsken av samme grunn.

Samtidig beslutter vi at frist for å komme med forslag til årsmøtet forlenges til 11.7.2020, dvs. 4 uker før årsmøtet og innkalling med endelig saksliste til 18.7.2020, dvs. 3 uker før årsmøtet.

En konsekvens av utsettelse er at dagens styre fortsetter i sine verv samt at innbetaling av kontingent for 2020 må skje etter årsmøtet som fastsetter beløpet for 2020. Likviditeten til veglaget er god slik at dette ikke vil by på problemer.

Styret håper det er forståelse for dette.

Styret i Ulvangsvegen Veglag

Arne Tenningen – styreleder

Innkalling årsmøte 2020

TIDSPUNKT FOR ÅRSMØTET ER ENDRET

Sted/tid: Rondane Høyfjellshotell, lørdag 8.8.2020 kl. 1600

Foreløpig saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll

3. Styrets årsberetning for 2019

4. Revidert regnskap 2019

5. Anvendelse av disponible midler 2019

6. Arbeidsplan for 2020

7. Forslag fra styret

9. Budsjett 2020

10. Fastsettelse av kontingent

11. Valg

12. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret innen ny frist 11.7.2020 på epost: post@ulvangsvegen.no

Innkalling med endelig saksliste og saksdokumenter vil bli sendt medlemmene senest 18.7.2020.

Mysuseter 17.3.2020

Styret i Ulvangsvegen Veglag

Løypekjøring i Ulvangsvegen

Styret i Ulvangsvegen er gjennom politiet gjort kjent med at fører av Løypelagets løypemaskin er politanmeldt av en av veilagets medlemmer for «ulovlig løypekjøring» på Ulvangsvegen. Styret fikk i høst også henstilling fra «Arbeidsgruppe for helårsvei på Ulvangsvegen» om å nekte løypekjøring for vinteren 2019-2020. Løypekjøringen er også tidligere anmeldt, da med bakgrunn i manglende tillatelse fra grunneiere, men denne anmeldelsen ble senere henlagt.

Styrets holdning til dette er at UVV forholder seg til gjeldende reguleringsplan, som senest ble stadfestet av Høyesterett i «brøytesaken», og som regulerer veien til vinterskiløype. UVVs styre har ansvar for vedlikehold av veien og kan på det grunnlag nekte løypekjøring, noe vi har vurdert ikke er nødvendig i år. Tillatelse til maskinell sporsetting gis av Sel Kommune som også har ansvar for å innhente grunneieres samtykke til dette. På denne bakgrunn anser derfor UVVs styre pågående tvist om løypekjøring som en sak mellom Løypelag, Sel Kommune og berørte grunneiere, UVV er ikke part i dette.

6.2.2020 Arne Tenningen

Høstferie uke 40

Ulvangsvegen er kjørbar og åpen for trafikk. Dersom det kommer snøfall i løpet av uka som skaper problem for kjøring, vil den bli brøytet slik at biler som er inne på vegen kan komme ut. Den vil ev. bli brøytet frem t.o.m. søndag 6.10.

3.10.2019 Arne Tenningen

Bom Ulvangsvegen

De siste dagene har det vært en del oppmerksomhet rundt bomveger i fjellet og tilgang for ambulanse og brannvesen. For Ulvangsvegen har brannvesen og ambulanse på Otta fått kode til bommen vår slik at disse tjenestene har mulighet til å passere bommen om nødvendig.

De siste ukene har det ved flere tilfeller blitt observert at bommen har vært åpen over lengre tid eller at den har vært lukket og ulåst. Styret oppfordrer alle til å lukke og låse bommen både etter bruk og når den ellers er åpen / ulåst. Generelt skal bommen holdes lukket og låst untatt ved passering.

18.8.2019 Arne Tenningen

Årsavgift for 2019

Årsavgiften for Ulvangsvegen Veglag har forfalt. De fleste medlemmene har nå betalt, men vi mangler fortsatt noen. Dersom du ikke har fått regning eller ikke har betalt kan du betale årsavgift kr. 500.- til konto nr. 1503.38.74577. Merk betaling med ditt medlemsnavn.

13.8.2019 Arne Tenningen

Problem med nøkkelboks

Vi har i det siste fått noen beskjeder om at nøkkelboks ikke kan lukkes eller er brutt opp, men det har vist seg at boksen har vært i orden. Minner om at korrekt kode må stilles inn BÅDE for å åpne OG lukke boksen, dersom koden ikke er korrekt, kan ikke boksen lukkes etter bruk. Dersom den ikke kan lukkes, sjekk at korrekt kode er stilt inn før lukking og så endre koden etter lukking av boksen.

Arne Tenningen, 29.6.2019

Nytt fra styret 19.6.2019

Styret har siden årsmøtet hatt 2 styremøter samt en befaring av veien denne uka.

Veien ser ut til å være i god stand etter høvling og arbeid med tining av stikkrenner under vårløsningen. I tillegg er et parti sør for vannverket høvlet i dag. Styret har under befaring 18.6 sett på bl.a. nødvendige tiltak knyttet til stikkrenner, og vi vil sette opp en plan for vedlikehold og ev. utskifting av noen av disse på sikt. Noe arbeid vil kunne gjøres i høst mens noe vil måtte gjøres på litt lenger sikt.

Nøkkel- og bom er som tidligere med nøkkelboks med kode, og vi håper dette vil fungere fint i sommer.

Styret har i tillegg startet arbeid med bl.a. epost-adresse til Ulvangsvegen (som tidligere informert om) samt revisjon av hjemmesidene som vi mener trenger en oppgradering. Med bakgrunn i diskusjonene på siste årsmøtet har vi også startet arbeid med en revisjon av veilagets vedtekter med tanke på å legge dette frem på neste årsmøte.

Vi har også startet arbeid med å se på løsninger for en ny, elektrisk bom, i første rekke for å se på alternative løsninger, pris og erfaringer fra andre med tilsvarende bommer. Hensikten er å få en enklere løsning enn i dag og å kunne legge frem et ev. forslag om elektrisk bom på neste årsmøte.

Vi ønsker alle en god sommer!

Arne Tenningen

19.6.2019