Innkalling Årsmøte 2020

Sted/tid: Rondane Fjellstue, lørdag 8.8.2020 kl. 1600

Det blir gitt en enkel servering

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll

3. Styrets årsberetning for 2019

4. Revidert regnskap 2019

5. Anvendelse av disponible midler 2019

6. Arbeidsplan for 2020

7. Forslag fra styret :

 • Orientering om ny elektrisk bom
 • Forslag om tilskudd til Løypelaget

8. Forslag fra medlemmer:

 • Forslag om støtte til «Nye skiløyper på Mysuseter»

9. Budsjett 2020

10. Fastsettelse av årskontingent

11. Valg

12. Eventuelt

 • Diskusjon om vedtektsendringer (Vebjørn Ulserød)
 • Diskusjon om tidspunkt for årsmøtet (Svein Ulvolden)

Sakspapirer vedlagt innkalling til årsmøtet:

 • Årsberetning 2019 fra styret
 • Regnskap 2019 og budsjettforslag for 2020
 • Forslag til Arbeidsplan for 2020
 • Forslag fra styret om tilskudd til Løypelaget»
 • Forslag om tilskudd til «Nye skiløyper på Mysuseter»
 • Valgkomiteens innstilling

Mysuseter 17.7.2020

Styret i Ulvangsvegen Veglag

Koronasituasjonen: Av smittevernhensyn oppfordres personer som har mistanke om at de kan være syke, er i karantene eller isolasjon, ikke å delta på Årsmøtet. For ev. smittesporing vil det bli lagret en deltagerliste med kontakt-opplysninger, liste oppbevares i 10 dager. Møtet vil bli gjennomført i samsvar med regelverk for smittereduksjon.

Sakspapirer:

Ny bom på Ulvangsvegen

Det er sendt ut epost til medlemmene om ny bomløsning samt skjema for bestilling av bombrikker osv. til denne. Dersom noen ikke har fått denne eposten, ta kontakt med styret på epost post@ulvangsvegen.no eller telefon 91636024.

Arne Tenningen – 13.6.2020

Etablering av ny bom på UVV

Styret i Ulvangsvegen Veglag har sendt ut en epost til alle medlemmer med forslag til etablering av ny, elektrisk bom på vegen.
Vi har hittil fått svar fra litt over halvparten av våre medlemmer, men håper å få svar fra så mange som mulig.

Frist for å svare er fredag 29.5.2020

Dersom noen av medlemmene ikke har fått eposten, send en epost om dette til post@ulvangsvegen.no.

15.5.2020 Arne Tenningen

Veistatus 12.5.2020

Ulvangsvegen er nå veldig bløt og vi stenger den for trafikk i dag. Det er satt opp en sperrebukk i veien som tegn på at den er midlertidig stengt. Vi vurderer veien fra dag til dag og åpner når veien er tørket tilstrekkelig opp. Status blir lagt ut her.

Minner om at veibom, nøkkel og låseboks er potensielle kilder for korona-smitte, og det henstilles til alle som åpner bommen å ta forholdsregler mot smitte ved å vaske hender ved bruk av nøkkel og låseboks. Vi vil prøve å plassert antibac tilgjengelig ved bommen.

12.5.2020 Arne Tenningen

Brøyting av Ulvangsvegen

Ulvangsvegen vil sannsynligvis bli brøytet tirsdag 21.4 eller onsdag 22.4 for å komme til med tineutstyr for å tine opp stikkrenner. Informasjon om når veien blir åpen for trafikk blir lagt ut på hjemmesidene her når tidspunkt er klart.

20.4.2020 Arne Tenningen

Bommen på Ulvangsvegen

Påsken nærmer seg, men i år vil det være vesentlig færre på hyttene enn vanlig, og mange hytter vil stå tomme.

UVVs styre vil oppfordre dere som er på hyttene fremover å holde bommen på Ulvangsvegen lukket for i første rekke å hindre uvedkommende trafikk til inn til mange folketomme hytter. Generelt skal bommen være lukket både sommer og vinter selv om den de siste vintre ofte har stått åpen.

Håper på forståelse for dette som bør være i alles interesse og ønsker dere som er på hyttene god påske!

26.3.2020 Arne Tenningen

ÅRSMØTET 2020 ER FLYTTET

Med bakgrunn i situasjonen med pågående Corona-virusepidemi har styret i Ulvangsvegen Veglag besluttet å utsette årets årsmøte til Lørdag 8.8.2020 kl. 16:00 på Rondane Høyfjellshotell.

Både myndighetenes forbud mot møter med mer enn 50 personer , myndighetenes forbud om å bruke hytter utenfor hjemkommunene samt at Sel Kommune er spesielt rammet tilsier en utsettelse av møtet. I tillegg forventes liten deltagelse i påsken av samme grunn.

Samtidig beslutter vi at frist for å komme med forslag til årsmøtet forlenges til 11.7.2020, dvs. 4 uker før årsmøtet og innkalling med endelig saksliste til 18.7.2020, dvs. 3 uker før årsmøtet.

En konsekvens av utsettelse er at dagens styre fortsetter i sine verv samt at innbetaling av kontingent for 2020 må skje etter årsmøtet som fastsetter beløpet for 2020. Likviditeten til veglaget er god slik at dette ikke vil by på problemer.

Styret håper det er forståelse for dette.

Styret i Ulvangsvegen Veglag

Arne Tenningen – styreleder

Innkalling årsmøte 2020

TIDSPUNKT FOR ÅRSMØTET ER ENDRET

Sted/tid: Rondane Høyfjellshotell, lørdag 8.8.2020 kl. 1600

Foreløpig saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll

3. Styrets årsberetning for 2019

4. Revidert regnskap 2019

5. Anvendelse av disponible midler 2019

6. Arbeidsplan for 2020

7. Forslag fra styret

9. Budsjett 2020

10. Fastsettelse av kontingent

11. Valg

12. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret innen ny frist 11.7.2020 på epost: post@ulvangsvegen.no

Innkalling med endelig saksliste og saksdokumenter vil bli sendt medlemmene senest 18.7.2020.

Mysuseter 17.3.2020

Styret i Ulvangsvegen Veglag

Løypekjøring i Ulvangsvegen

Styret i Ulvangsvegen er gjennom politiet gjort kjent med at fører av Løypelagets løypemaskin er politanmeldt av en av veilagets medlemmer for «ulovlig løypekjøring» på Ulvangsvegen. Styret fikk i høst også henstilling fra «Arbeidsgruppe for helårsvei på Ulvangsvegen» om å nekte løypekjøring for vinteren 2019-2020. Løypekjøringen er også tidligere anmeldt, da med bakgrunn i manglende tillatelse fra grunneiere, men denne anmeldelsen ble senere henlagt.

Styrets holdning til dette er at UVV forholder seg til gjeldende reguleringsplan, som senest ble stadfestet av Høyesterett i «brøytesaken», og som regulerer veien til vinterskiløype. UVVs styre har ansvar for vedlikehold av veien og kan på det grunnlag nekte løypekjøring, noe vi har vurdert ikke er nødvendig i år. Tillatelse til maskinell sporsetting gis av Sel Kommune som også har ansvar for å innhente grunneieres samtykke til dette. På denne bakgrunn anser derfor UVVs styre pågående tvist om løypekjøring som en sak mellom Løypelag, Sel Kommune og berørte grunneiere, UVV er ikke part i dette.

6.2.2020 Arne Tenningen