Veistatus julen 2022

Snøforholdene på Ulvangsvegen er nå slik at Løypelaget vil starte løypekjøring på veien. Det henstilles derfor til medlemmene i UVV å ikke kjøre inn på den delen av veien der det normalt kjøres skiløype. Samtidig ber vi om at biler som er kjørt inn nå kjøres ut så snart som mulig før løypekjøring starter.

Mysuseter 27.12.2022

Styret v/Arne Tenningen

Veistatus 16.8.2022

Vi har i dag startet pigging av noen fjellknauser i grøftene i Ulvangsvegen. I tillegg er det planlagt skiftet 2 stikkrenner i veien (nedenfor oppkjøringen til Berget) fra onsdag 17.8 ca. kl. 20:00 , noe som vil medføre litt ventetid for passering.

UVV ÅRSMØTE 2022

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen Veglag

Sted/tid: Rondane Høyfjellshotell, lørdag 6.8.2022 kl. 1300

Det blir gitt en enkel servering. Det tas forbehold om sted for gjennomføring dersom flykninge-situasjonen på hotellet endres slik at møtet må flyttes, alternativer er Erlingsstugu eller Fjellstua.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll

3. Styrets årsberetning for 2021

4. Revidert årsregnskap 2021

5. Anvendelse av disponible midler

6. Arbeidsplan for 2022/2023

7. Forslag fra styret

8. Forslag fra medlemmer

9. Budsjett 2023

10. Fastsettelse av årskontingent for 2023

11. Valg

12. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til Styret på epost post@ulvangsvegen.no innen 9.7.2022

Mysusæter 20.6.2022

Styret i Ulvangsvegen Veglag

Endelig innkalling med sakspapirer blir sendt på epost senest 16.7.2021.Innkalling vil også bli lagt ut på UVVs hjemmesider.

Veistatus: Veien åpnes for tyngre kjøretøy

Oppdatering 14.6: Veien har nå tørket bra opp og åpnes for tyngre kjøretøy fra 15.6, MEN vi ber om at det kjøres forsiktig og at tyngre kjøretøy unngår å kjøre på indre veikant i bakken fra der skiløype går inn på veien innenfor bommen. Det er fortsatt litt bløtt på innsiden av veien her. Alle som bestiller tyngre kjøretøy for kjøring må informere fører om dette.

Oppdatering 30.5: Veien er fortsatt stengt for tyngre kjøretøy grunnet våt veibane med liten bæreevne. Lettere kjøretøy kan bruke veien som vanlig. Situasjonen vurderes igjen etter kommende helg.

Oppdatering 4.5: Veien åpnes for lette kjøretøy (personbiler og varebiler) fredag 6.5. Dersom veien blir for bløt tar vi forbehold om at den kan bli stengt en periode senere. Veien har noen hull som blir fylt med grus så snart som mulig så kjør forsiktig.

Oppdatering 29.4: Veien er brøytet, men på grunn av fortsatt kjølig vær holder vi veien stengt inntil den er tørket opp og tåler trafikk. Informasjon om åpning vil bli sendt på medlemmene på epost og også lagt ut her.

Brøyting av Ulvangsvegen vil starte mandag 25.4.2022. Tining av stikkrenner gjøres samtidig slik at smeltevann ikke ødelegger veien. Vi vil sende medlemmer en epost og også legge ut informasjon her om når veien åpnes for trafikk.

Vinterstengning av Ulvangsvegen

Ulvangsvegen er vinterstengt fra i dag 7.1.2022 fra der skiløype normalt kommer inn på veien innenfor bommen. Det vil i løpet av helgen bli satt opp en sperrebukk der veien er stengt.

Foto: Steinar Dahlen

Veien er som normalt åpen fra bommen og inn til bakken opp mot Ula der vinterstengning starter.

Veistatus 18.12.2021

Det er vanskelige kjøreforhold på Ulvangsvegen med isete vei fra Fjellstua og innover og glatt snøføre langs Ula. Ula har også gått over breddene ved vannverket slik at det er mye kjøving og kan bli bløtt dersom det ikke fryser på. Vi har fått kjørt opp litt med traktor med kjettinger i dag for å bedre forholdene, men de er fortsatt vanskelige. Bildene er tatt av Steinar Dahlen i dag.

Arbeid med ny Kåsenbru

Status 17.9.2021: Stokk&Stein som skal bygge selve brua, opplyser at de starter sitt arbeid med dette i uke 40.

Status 2.9.2021: Den gamle Kåsenbrua er i dag flyttet og kan brukes for å krysse Ula. Foto: Håkon Nårstad

Status 31.8.2021: Anleggvei fra parkeringsplass til Kåsenbrua er nå tilnærmet ferdig. Gammel bru vil bli revet på torsdag 2.9 og midlertidig overgang over Ula planlegges å være klar i løpet av fredag 3.9.

Status 26.8.2021: Nårstad opplyser i dag at det skal stikkes for vei og bru fredag 27.8 og at arbeid med vei vil starte for fullt mandag 30.8

Arne Tenningen 18.8.2021

Status 19.8.2021: Stokk&Stein AS, som skal bygge selve brua, opplyser i dag at materialer som skal brukes blir transportert inn i uke 37 eller 38. Trearbeidene på brua vil starte mandag 4. oktober og pågå kontinuerlig til brua er ferdig. Antatt ferdig i starten av november.

Status 18.8.2021: Arbeid med ny Kåsenbru for sikker kryssing av Ula starter iflg. entreprenør Håkon Nårstad i uke 34. Første del av arbeidet vil være å etablere en anleggsvei ned til brua og sikring av området der ny bru kommer. Det er denne uka kjørt inn stikkrenne og et lass masse som skal brukes. Det er DNT som har ansvar for bygging av bru med Runaa AS og Stokk og Stein AS som står for selve byggingen.

Vi vil oppdatere informasjon her etter hvert som vi får oppdatering om fremdriften.