UVV ÅRSMØTE 2022

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen Veglag

Sted/tid: Rondane Høyfjellshotell, lørdag 6.8.2022 kl. 1300

Det blir gitt en enkel servering. Det tas forbehold om sted for gjennomføring dersom flykninge-situasjonen på hotellet endres slik at møtet må flyttes, alternativer er Erlingsstugu eller Fjellstua.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll

3. Styrets årsberetning for 2021

4. Revidert årsregnskap 2021

5. Anvendelse av disponible midler

6. Arbeidsplan for 2022/2023

7. Forslag fra styret

8. Forslag fra medlemmer

9. Budsjett 2023

10. Fastsettelse av årskontingent for 2023

11. Valg

12. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til Styret på epost post@ulvangsvegen.no innen 9.7.2022

Mysusæter 20.6.2022

Styret i Ulvangsvegen Veglag

Endelig innkalling med sakspapirer blir sendt på epost senest 16.7.2021.Innkalling vil også bli lagt ut på UVVs hjemmesider.