Vedtekter

Ulvangveien BA (org.nr. 887 607 702)
er endret til
Ulvangsvegen Veglag  (Forening med org.nr. 999332749)
forretningsadresse :
c/o Otta Regnskapskontor, Johan Nygårds gate 17B, 2670 OTTA

Det gamle navnet og org.nr. vil slettes fra Brønnøysund registeret.

 

VEDTEKTER  :

§ 1 VEILAGET Ulvangsvegen veilag, er en forening med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sin årskontingent for lagets forpliktelser. Laget er selveiende og drives av medlemmene i henhold til vedtekter og de retningslinjer for drift som årsmøtet fastsetter. Laget har sitt kontor på Mysuseter, 2670 Otta.

§ 2 FORMÅL Lagets formål er å utbedre og vedlikeholde Ulvangsvegen i Sel kommune.

§ 3 MEDLEMSKAP

Enkeltpersoner eller bedrifter som er grunneiere i tilknytning til Ulvangsvegen i Sel kommune kan bli medlem i veilaget.

Som medlemmer i veilaget kan opptas andre grunneiere som har nytte av Ulvangsvegen og som veilaget er interessert i å ha som medlemmer. Det vil si grunneiere og festere som driver aktiviteter som naturlig faller inn under formålet og som identifiserer seg med veilagets formål, vedtekter og retningslinjer.

 

§ 4 INNMELDING OG UTMELDING AV MEDLEMMER

Nye medlemmer tas opp etter skriftlig søknad.(kr.3000) Når et medlem melder seg ut av laget har han ikke krav på tilbakebetaling av andel av foreningens formue.

Dersom et medlem vil melde seg ut av foreningen, fordi han har solgt sin hytte, plikter han senest ved utmelding å oppgi til styret v/kasserer navnet og adressen på hyttas nye eier.

Nye medlemmer utøver sine rettigheter når vilkårene for inntreden er oppfylt.

En uttreden av veilaget hindrer ikke de øvrige medlemmer i å bruke veien over den utmeldte medlems grunn.

 

§ 5 MEDLEMMENES PLIKTER OG RETTIGHETER

Medlemmene har rett til lik og rettferdig bruk av veilagets tjenester. Medlemmene har rett og plikt til å ta imot tillitsverv. Medlemmene plikter å følge vedtekter og retningslinjer for drift av laget.

Hver medlem har rett til to bomnøkler.

Bruk av Ulvangsvegen skal søkes begrenset til nødvendig kjøring til og fra eiendommene.

Ikke-medlemmer, som ønsker å benytte veien, må søke veilagets styre om dette. Årsmøtet fastsetter eventuelle veiavgift.

De bruksberettigede og andre som etter søknad er gitt begrenset bruksrett skal rette seg etter veilagets bestemmelser om bruk av veien.

 

§ 6 KONTINGENT

Størrelsen på årskontingenten fastsettes av årsmøtet etter innstilling fra styret. Med mindre annet blir bestemt er kontingenten lik for medlemmene.

Når et nytt medlem tas opp i foreningen, plikter han senest samtidig med betaling av årskontingent, å betale det til en hver tid, av Årsmøtet fastsatte innmeldingsgebyr.

Dersom et medlem har tapt sin bomnøkkel, og han ønsker å erstatte denne, plikter han å betale det til en hver tid, av Årsmøtet fastsatte gebyr.

Ikke-medlemmer som gis anledning til å benytte veien kan bli pålagt å delta i å dekke utgiftene til eventuelle utbedrings- og vedlikeholdsarbeider.

Styret fører protokoll over medlemmene.

§ 7 GRUNN TIL VEIER, VELTEPLASS M.V.

Samtlige berørte grunneiere i foreningen stiller vederlagsfritt til disposisjon for veilaget grunn til vei, grøfter, møteplass og snuplass. Parkering utenom egen eiendom skal skje på anvist plass. Styret kan kreve at slik parkering legitimeres ved identifikasjon plassert under frontruten.

§ 8 VEDLIKEHOLD OG DRIFT

Veilaget har det økonomiske og praktiske ansvar for nødvendig vedlikehold og drift av Ulvangsvegen.

Skader utover normal slitasje som påføres veien som følge av et enkelt medlems transport skal utbedres og bekostes av vedkommende skadevolder. Styret kan iverksette tiltak for å regulere og sikre trafikken på Ulvangsvegen.

Styret kan nekte bruk av veien for medlemmer som ikke følger vedtektene og styrets instrukser, og som ikke har betalt sin del av innmeldingsgebyr, årskontingent eller nøkkelgebyr.

§ 9 STYRET

Ulvangsvegen ledes av et styre og forpliktes ved underskrift av leder og et styremedlem. Styret velges av og blant medlemmene på årsmøtet. Styret består av leder og inntil 5 medlemmer. Funksjonstiden er 2 år. Minst en av styrets medlemmer bør velges fra Sel kommune. Styrets leder velges særskilt.

Styremøter holdes så ofte lederen i veilaget finner det påkrevet eller når et styremedlem forlanger det. Til gyldig vedtak kreves det at 3 styremedlemmer stemmer for. Ved stemmelikhet har lederen dobbelstemme. Det føres protokoll over styremøtene. Motforslag protokollføres dersom forslagsstilleren ønsker det. Saker av mindre betydning avgjøres av lederen, men skal refereres i første styremøte.

§ 10 STYRETS MYNDIGHET OG PLIKTER

Styret skal:

1.   Innen utgangen av april innkalle og avholde årsmøte for behandling og godkjennelse av årsberetning, regnskap og budsjett.

2.   Innkalle til medlemsmøter ved behov og sørge for at det føres protokoll fra disse.

3.   Veilagets leder er ansvarlig for lagets daglige drift, og at driften er i samsvar med vedtektene og retningslinjene for denne.

4.   Sørge for forsvarlig vedlikehold av veien, eventuelt oppnevnte daglig leder for veiens drift og utarbeide instruks for ham/henne.

5.   Fordele utgiftene og påse at disse innkreves i rett tid, herunder beløp avkrevet ikke-medlemmer for deres tillatte bruk av veien.

6.   Sørge for ordnet regnskapsførsel og revisjon, rapporter og årsberetning.

7.   Regulere og/eller stoppe transport for kortere eller lengre tid for å beskytte veien, f.eks. ved teleløsning og i flomperioder.

Styrets funksjon kan normalt utføres av lederen med forutgående samtykke fra de øvrige medlemmer.

§ 11 ÅRSMØTET

Årsmøtet er veilagets øverste myndighet og ledes av styrets leder. Det skal holdes minimum et årsmøte pr år. Årsmøtet finner sted i Påsken (Skjærtorsdag).  Til årsmøtet foreligger styrets årsberetning og saksliste for årsmøtet.

Innkalling med foreløpig saksliste sendes ut innen seks uker før årsmøtet. Forslag til saker til årsmøtet fra styret eller andelshavere må foreligge fire uker før årsmøtet. Endelig saksliste til årsmøtet, med fullstendig oversikt over saker som skal tas opp under punktene «innkomne saker» og «saker som fremmes av styret», skal sendes innen tre uker før årsmøtet.

Årsmøtet må ellers behandle:

1.   Godkjenning av innkalling og dagsorden

2.   Valg av referent og to medlemmer til å underskrive protokollen

3.   Styrets årsberetning

4.   Regnskap og budsjett

5.   Fastsettelse av årskontingent

6.   Anvendelse av disponible midler

7.   Fastsettelse av arbeidsplan kommende år

8.   Valg av leder

9.   Valg av styremedlemmer

10. Valg av valgkomitémedlemmer

11. Valg av revisor

12. Saker som legges fram av styret

13. Innkomne saker

14. Eventuelt

På årsmøtet har hvert medlem en stemme, jfr. § 4. Avgjørelser på årsmøtet treffes ved alminnelig flertall.

§ 12 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Når minst 1/3 av medlemmene eller når styrets leder eller når 2 styremedlemmer forlanger det skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Årsmøtet skal innkalles med minst 10 dagers frist. Innkallingen skal inneholde sakspapirer til de saker som ønskes behandlet. Det skal være minst en måned mellom ordinært og ekstraordinært årsmøte.

§ 13 BEHANDLING AV VEIEN OG DETS OMRÅDE

Det er forbudt å legge tømmer eller annet inn i veibanen, i grøfter, på møteplasser eller på snuplasser. Kvist og annet avfall må straks fjernes fra slike steder. Det må utvises spesiell aktsomhet ved nedbarking og lignende av bekker utenfor veiområdet. Skader på veibane og stikkrenner som forårsakes av det enkelte medlem/bruker skal straks utbedres, jfr. § 8.

§ 14 ANSVAR

Medlemmer eller trafikanter som utleder sin bruksrett fra disse og som ikke overholder vedtektene, eller ikke retter seg etter styrets anvisninger eller pålegg, er økonomiske ansvarlig for skader de derved påfører veien, og plikter å utbedre disse. Dersom slik utbedring ikke skjer innen rimelig tid kan styret besørge utbedring for vedkommendes regning.

Veilaget har intet selvstendig ansvar for skade påført medlemmer, andre som benytter veien eller deres kjøretøy eller eiendom. Laget har heller intet ansvar for sine medlemmers eventuelle skadevoldende handling.

§ 15 TVISTER

Tvister mellom medlemmene eller mellom den enkelte medlem og laget om forholdet som reiser seg av veifellesskapet, avgjøres ved voldgift. Hver av partene oppnevner en voldgiftsrepresentant og sorenskriveren i Vågå som leder. Dersom en av partene ikke har oppnevnt sin voldgiftsrepresentant innen 14 dager etter at han har fått varsel om det, oppnevner sorenskriveren også denne.

§ 16 VEDTEKTSENDRINGER

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de medlemmene som er representert på Årsmøtet. Forslag (med begrunnelse) til slike endringer innsendes til styret senest 1 måned før årsmøtet og utsendes til medlemmene sammen med innkallingen.