Vedtekter

Ulvangsvegen Veglag  (Forening med org.nr. 999 332 749)

Vedtekter vedtatt på Årsmøtet 7.8.2021.

Forretningsadresse:

c/o Arne Tenningen (styrets leder)

St. Olavs vei 45A, 4631 Kristiansand

§ 1 VEGLAGET

Ulvangsvegen Veglag (Veglaget) omfatter Ulvangsvegen i Sel Kommune fra krysset mot Tjønnbakkvegen til snuplass  på Berget inkludert parkeringsplass ved oppkjøring til Berget, parkeringsplass og snuplass på Berget.

Veglaget er en forening med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sin årskontingent for lagets forpliktelser. Veglaget er selveiende og drives av medlemmene i henhold til vedtekter og beslutninger på  Årsmøtet  eller ekstraordinære Medlemsmøter. Forretningsadresse er adressen til den til enhver tid sittende styrelederen .

§ 2 FORMÅL

Veglaget skal stå for den daglige drift, vedlikehold og utbedring av Ulvangsvegen og sørge for at den er i forsvarlig stand. Veglaget skal kreve inn kontingent og eventuelle andre avgifter til dekning av Veglagets utgifter.

§ 3 VEDLIKEHOLD OG DRIFT

Veglaget har det økonomiske og praktiske ansvar for nødvendig vedlikehold og drift av Ulvangsvegen.

Styret kan nekte bruk av vegen for medlemmer som ikke følger vedtektene og Styrets instrukser, og/eller som ikke har betalt innmeldingsgebyr, årskontingent eller bomgebyr innen de frister som settes.

Det er forbudt å legge tømmer eller annet inn i vegbanen, i grøfter, på møteplasser eller på snuplasser. Kvist og annet avfall må straks fjernes fra slike steder. Det må utvises spesiell aktsomhet ved nedbarking og lignende av bekker utenfor vegområdet. Skader på vegbane og stikkrenner som forårsakes av det enkelte medlem/bruker skal straks utbedres.

Skader utover normal slitasje som påføres vegen som følge av et enkelt medlems bruk, ferdsel og/eller transport, skal utbedres og bekostes av vedkommende skadevolder. Styret kan iverksette tiltak for å regulere og sikre bruken av og ferdselen på Ulvangsvegen.

§ 4 MEDLEMSKAP

Enkeltpersoner eller bedrifter som er grunneiere med naturlig geografisk tilknytning til Ulvangsvegen kan bli medlem i Veglaget.

Også andre grunneiere som har nytte av Ulvangsvegen og som Veglaget er interessert i å ha som medlemmer kan tas opp som medlemmer. Det vil si grunneiere og festere som driver aktiviteter som naturlig faller inn under formålet og som identifiserer seg med Veglagets formål, vedtekter og retningslinjer. Styret innstiller i slike tilfeller på opptak av medlemmer i Veglaget Opptak godkjennes av Årsmøtet med alminnelig flertall.

Medlemskap er begrenset til ett medlemskap pr. eiendom.

§ 5 INNMELDING OG UTMELDING AV MEDLEMMER

Nye medlemmer må sende en skriftlig søknad til Veglagets Styre, som vurderer søknaden og innvilger/avslår denne.

Dersom det nye medlemskapet innebærer tilknytning av eiendommen til Ulvangsvegen for første gang, skal det betales en innmeldingsavgift på det til enhver tid gjeldende beløpet fastsatt av Årsmøtet, for øyeblikket satt til kr 3.000.-.

 Nye medlemmer utøver sine rettigheter når innmeldingsavgift/gebyr samt årskontingent er betalt, og øvrige vilkår for inntreden er oppfylt.

Når et medlem melder seg ut av laget har vedkommende ikke krav på tilbakebetaling av andel av foreningens formue eller av innbetalt årskontingent for det aktuelle år.

Dersom et medlem vil melde seg ut av Veglaget fordi vedkommende har solgt sin hytte, plikter vedkommende ved utmelding å oppgi til Styret fullt navn, folkeregistrert adresse, telefonnummer og epost-adresse på hyttas nye eier.

En uttreden av Veglaget hindrer ikke de øvrige medlemmer i å bruke vegen over det utmeldte medlemmets grunn.

§ 6 MEDLEMMENES PLIKTER OG RETTIGHETER

Medlemmene har rett til lik og rettferdig bruk av Veglagets tjenester. Medlemmene har rett og plikt til å ta imot tillitsverv. Medlemmene plikter å følge vedtekter og retningslinjer gitt av Styret for drift av Veglaget .

Bruk av Ulvangsvegen skal søkes begrenset til nødvendig kjøring til og fra eiendommene.

Ikke-medlemmer, som ønsker å benytte vegen, må søke Veglagets styre om dette. Årsmøtet kan fastsette eventuell vegavgift.

De bruksberettigede og andre som etter søknad er gitt begrenset bruksrett skal rette seg etter Veglagets bestemmelser om bruk av vegen.

Følgende eksterne brukere skal sikres adgang til vegen for beredskap og vedlikehold :

  • Sel Kommune, teknisk etat for tilgang til vannverk ved Ulvangsvegen
  • Sel Kommune, beredskapssenter for tilgang ved brann og annen beredskap
  • Fjellnett AS, for tilgang til vedlikehold av strømnett
  • Politi gjennom nasjonal beredskapstjeneste

§ 7 KONTINGENT

Størrelsen på årskontingenten fastsettes av Årsmøtet etter innstilling fra Styret. Med mindre annet blir bestemt er kontingenten lik for alle medlemmene.

Tap av bombrikke skal umiddelbart meldes Styret. Nye bombrikker kan kjøpes via Styret til pris fastsatt av Styret

Dersom en bombrikke er stengt av Styret pga. manglende betaling eller mislighold av regler for bruk av vegen kan den gjenåpnes mot et gebyr som fastsettes av Styret.

Årsmøtet kan fastsette avgift for registrering av telefonnummer for åpning av bommen. Avgift er nå satt til kr. 0.- pr. telefonnummer.

Ikke-medlemmer som gis anledning til å benytte vegen kan bli pålagt å delta i å dekke utgiftene til eventuelle utbedrings- og vedlikeholdsarbeider.

Styret fører protokoll over medlemmene.

§ 8 GRUNN TIL VEIER, VELTEPLASS M.V.

Samtlige berørte grunneiere i Veglaget stiller vederlagsfritt til disposisjon for Veglaget grunn til vei, grøfter, møteplass og snuplass. Parkering utenom egen eiendom skal skje på anvist plass. Styret kan kreve at slik parkering legitimeres ved identifikasjon plassert under frontruten.

§ 9 STYRET

Ulvangsvegen ledes av et styre og forpliktes ved underskrift av Styrets leder og minst ett styremedlem. Styret velges av og blant medlemmene på Årsmøtet. Styret består av leder og inntil 5 medlemmer. Funksjonstiden for styremedlemmer er 2 år. Hvis mulig bør minst ett av styrets medlemmer velges fra Sel kommune. Styrets leder velges særskilt, og funksjonstiden for Styrets leder er 1 år.

Styremøter holdes så ofte Styreleder i Veglaget finner det påkrevet eller når et styremedlem forlanger det. Til gyldig vedtak kreves det alminnelig flertall i Styret. Ved stemmelikhet har Styrets leder dobbeltstemme.

Det føres protokoll over styremøtene. Motforslag protokollføres dersom forslagsstilleren ønsker det. Saker av mindre betydning avgjøres av Styrelederen, men skal refereres i første styremøte deretter. Protokoll fra styremøtene utleveres til medlemmer på forespørsel til Styret  .

§ 10 VALGKOMITÉEN

Veglaget har også en valgkomité, som har som oppgave å finne og legge frem kandidater til ny Styreleder og nye styremedlemmer for Årsmøtet når ett eller flere av Styrets medlemmer er på valg.

Valgkomitéen velges selv av og blant medlemmene på Årsmøtet. Valgkomitéen består av 2 medlemmer, og funksjonstiden er 2 år.

§ 11 STYRETS MYNDIGHET OG PLIKTER

Etter retningslinjer gitt av Årsmøtet skal Styret:

1. Innen utgangen av august avholde Årsmøte for behandling og godkjennelse av årsberetning, regnskap og budsjett.

2. Innkalle til medlemsmøter ved behov og sørge for at det føres protokoll fra disse.

3. Veglagets styreleder er ansvarlig for lagets daglige drift, og at driften er i samsvar med vedtektene, beslutninger fra Årsmøtet og beslutninger fra styret.

4. Sørge for nødvendig vedlikehold av veien, eventuelt oppnevne daglig leder for veiens drift og utarbeide instruks for vedkommende.

5. Drifte bomløsningen ved Rondane Fjellstue .

6. Lage budsjett og påse at årskontingent og andre gebyrer kreves inn i rett tid, herunder beløp avkrevet ikke-medlemmer for deres tillatte bruk av vegen.

7. Sørge for ordnet regnskapsførsel og revisjon, rapporter og årsberetning.

8. Sørge for å føre en oppdatert liste over alle som til enhver tid er medlem i Veglaget med relevant informasjon som fullt navn, hytteadresse langs Ulvangsvegen, epost-adresse, telefonnummer og folkeregistrert adresse.

9. Regulere og/eller stoppe bruk/ferdsel/transport for kortere eller lengre perioden for å beskytte vegen, f.eks. ved teleløsning og i flomperioder.

10. Sørge for oppdatert informasjon på Veglagets hjemmeside om forhold som har betydning for medlemmene.

11. Sørge for informasjon om styresammensetning og årsmøteprotokoll blir innrapportert til Brønnøysundregistrene.

Styrets funksjon kan normalt utføres av Styrelederen med forutgående samtykke fra de øvrige medlemmer.

§ 12 ÅRSMØTET

Årsmøtet er Veglagets øverste myndighet og ledes av styrets leder. Det skal holdes minimum et årsmøte pr år. Årsmøtet avholdes normalt i månedsskiftet juli/august , og Styret skal såfremt det er mulig forsøke å legge Årsmøtet på samme dag/ tettest mulig opptil datoen for når Mysusæter Vel avholder sitt årsmøte, med mindre Årsmøtet vedtar et annet tidspunkt for neste årsmøte. Til Årsmøtet skal foreligge styrets årsberetning, årsregnskap, forslag til budsjett, forslag til medlemskontingent, valgkomiteens innstilling og saksliste for årsmøtet.

Innkalling med foreløpig saksliste sendes ut minimum seks uker før årsmøtet. Forslag til saker til årsmøtet fra styret eller andelshavere må foreligge fire uker før årsmøtet. Endelig saksliste til årsmøtet, med fullstendig oversikt over saker som skal tas opp under punktene «innkomne saker» og «saker som fremmes av styret», skal sendes ut til medlemmene minimum tre uker før årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av referent og to medlemmer til å underskrive protokollen

3. Styrets årsberetning

4. Regnskap og budsjett

5.  Disponering av overskudd / underskudd

6. Fastsettelse av årskontingent og andre gebyrer

7. Fastsettelse av arbeidsplan kommende år

8. Saker som legges fram av styret

9. Innkomne saker

10. Valg av styreleder

11. Valg av styremedlemmer

12. Valg av valgkomitémedlemmer

13. Valg av revisor

14. Eventuelt

På årsmøtet har hvert medlem en stemme, jfr. § 4. Avgjørelser på årsmøtet treffes ved alminnelig flertall.

Medlemmer som ikke kan møte på Årsmøtet kan avgi stemme ved skriftlig fullmakt til et annet medlem. Fullmakt skal fremvises ved registrering av deltagere på Årsmøtet.

§ 13 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE / MEDLEMSMØTE

Når minst 1/3 av medlemmene, Styrets leder eller når 2 styremedlemmer forlanger det, skal det innkalles til ekstraordinært Medlems møte. Medlemsmøtet skal innkalles med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal inneholde sakspapirer til de saker som ønskes behandlet. Det skal være minst en måned mellom Årsmøte og et ekstraordinært Medlemsmøte.

§ 14 ANSVAR

Medlemmer eller trafikanter som utleder sin bruksrett fra disse og som ikke overholder vedtektene, eller ikke retter seg etter Styrets anvisninger eller pålegg, er økonomiske ansvarlig for skader de derved påfører vegen og plikter å utbedre disse. Dersom slik utbedring ikke skjer innen rimelig tid kan Styret besørge utbedring for vedkommendes regning.

Veglaget har intet selvstendig ansvar for skade påført medlemmer, andre som benytter vegen eller deres kjøretøy eller eiendom. Laget har heller intet ansvar for sine medlemmers eventuelle skadevoldende handling.

§ 15 TVISTER

Tvister mellom medlemmene eller mellom den enkelte medlem og Veglaget om forholdet som utspringer fra vegfelleskapet, avgjøres ved voldgift. Hver av partene oppnevner en voldgiftsrepresentant og sorenskriveren i Vågå som leder. Dersom en av partene ikke har oppnevnt sin voldgiftsrepresentant innen 14 dager etter at han har fått varsel om det, oppnevner sorenskriveren også denne.

§ 16 VEDTEKTSENDRINGER

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de medlemmene som er representert på Årsmøtet. Forslag med begrunnelse til slike endringer sendes styret senest 1 måned før årsmøtet og sendes fra styret til medlemmene sammen med innkalling til Årsmøtet.