Innkalling til årsmøte Ulvangsvegen Veglag

Sted/tid: Rondane Høyfjellshotell, Skjærtorsdag 1.4.2021 kl. 16:00

På grunn av usikker koronasituasjon kan det også i år bli aktuelt å endre tid og sted for årsmøtet. Dersom dette blir nødvendig vil årsmøtet bli flyttet til august 2021. Informasjon om dette blir i så fall sendt medlemmene på epost og kunngjort på UVVs hjemmeside.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll

3. Styrets årsberetning for 2020

4. Revidert årsregnskap 2020

5. Arbeidsplan for 2021

7. Forslag fra styret

9. Budsjett 2021

10. Fastsetting av årskontingen

11. Valg

12. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til Styret på epost post@ulvangsvegen.no innen 4.3.2021.

Mysuseter 17.2.2021

Styret i Ulvangsvegen Veglag

NY BOM SATT I DRIFT 11.9.2020

Den nye bommen på Ulvangsvegen er satt i drift 11.9.2020. Bommen kan enten åpnes ved å bruke fjernkontroll / bombrikke når du er ved bommen (ingen programmering av brikke er nødvendig, brikkene er klare til bruk) ELLER ved å ringe bommens nummer fra en av dine registrerte nummer hos UVV. Etterregistrerte telefonummer er foreløpig ikke lagt inn men vil bli lagt inn kommende uke. Bommen åpner automatisk ved utkjøring fra Ulvangsvegen.

Bommens telefonmmummer er +47 58 00000 99938, husk å legge inn +47 ellers ringes det ikke til korrekt nummer. Bommens telefonnummer er også vist på skilt på selve bommen.

Mysuseter 11.9.2020

Arne Tenningen

Ny bom på Ulvangsvegen

Arbeid med å etablere ny bom er startet. Veien er gravd opp for bomfundament, og midlertidig passering på utsiden er på plass. Forskaling for støping av bomfundament er på plass, og fundament støpt ferdig i dag. Selve bommen er planlagt installert neste uke, uke 35. Tidspunkt for idriftsettelse og telefonnummer for åpning av bom vil bli sendt på epost til alle medlemmer når dette er klart. Bombrikker som ikke er levert eller avtalt levert og som ikke kan hentes på Mysuseter i helgen vil bli sendt pr. post neste uke.

Takk til Svein Ulvolden og Thomas Hug for iherdig arbeid ved bommen!

Arne Tenningen – 20.8.2020

Etablering av ny bom på UVV

Styret i Ulvangsvegen Veglag har sendt ut en epost til alle medlemmer med forslag til etablering av ny, elektrisk bom på vegen.
Vi har hittil fått svar fra litt over halvparten av våre medlemmer, men håper å få svar fra så mange som mulig.

Frist for å svare er fredag 29.5.2020

Dersom noen av medlemmene ikke har fått eposten, send en epost om dette til post@ulvangsvegen.no.

15.5.2020 Arne Tenningen

Veistatus 12.5.2020

Ulvangsvegen er nå veldig bløt og vi stenger den for trafikk i dag. Det er satt opp en sperrebukk i veien som tegn på at den er midlertidig stengt. Vi vurderer veien fra dag til dag og åpner når veien er tørket tilstrekkelig opp. Status blir lagt ut her.

Minner om at veibom, nøkkel og låseboks er potensielle kilder for korona-smitte, og det henstilles til alle som åpner bommen å ta forholdsregler mot smitte ved å vaske hender ved bruk av nøkkel og låseboks. Vi vil prøve å plassert antibac tilgjengelig ved bommen.

12.5.2020 Arne Tenningen

Brøyting av Ulvangsvegen

Ulvangsvegen vil sannsynligvis bli brøytet tirsdag 21.4 eller onsdag 22.4 for å komme til med tineutstyr for å tine opp stikkrenner. Informasjon om når veien blir åpen for trafikk blir lagt ut på hjemmesidene her når tidspunkt er klart.

20.4.2020 Arne Tenningen

Bommen på Ulvangsvegen

Påsken nærmer seg, men i år vil det være vesentlig færre på hyttene enn vanlig, og mange hytter vil stå tomme.

UVVs styre vil oppfordre dere som er på hyttene fremover å holde bommen på Ulvangsvegen lukket for i første rekke å hindre uvedkommende trafikk til inn til mange folketomme hytter. Generelt skal bommen være lukket både sommer og vinter selv om den de siste vintre ofte har stått åpen.

Håper på forståelse for dette som bør være i alles interesse og ønsker dere som er på hyttene god påske!

26.3.2020 Arne Tenningen

ÅRSMØTET 2020 ER FLYTTET

Med bakgrunn i situasjonen med pågående Corona-virusepidemi har styret i Ulvangsvegen Veglag besluttet å utsette årets årsmøte til Lørdag 8.8.2020 kl. 16:00 på Rondane Høyfjellshotell.

Både myndighetenes forbud mot møter med mer enn 50 personer , myndighetenes forbud om å bruke hytter utenfor hjemkommunene samt at Sel Kommune er spesielt rammet tilsier en utsettelse av møtet. I tillegg forventes liten deltagelse i påsken av samme grunn.

Samtidig beslutter vi at frist for å komme med forslag til årsmøtet forlenges til 11.7.2020, dvs. 4 uker før årsmøtet og innkalling med endelig saksliste til 18.7.2020, dvs. 3 uker før årsmøtet.

En konsekvens av utsettelse er at dagens styre fortsetter i sine verv samt at innbetaling av kontingent for 2020 må skje etter årsmøtet som fastsetter beløpet for 2020. Likviditeten til veglaget er god slik at dette ikke vil by på problemer.

Styret håper det er forståelse for dette.

Styret i Ulvangsvegen Veglag

Arne Tenningen – styreleder

Innkalling årsmøte 2020

TIDSPUNKT FOR ÅRSMØTET ER ENDRET

Sted/tid: Rondane Høyfjellshotell, lørdag 8.8.2020 kl. 1600

Foreløpig saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll

3. Styrets årsberetning for 2019

4. Revidert regnskap 2019

5. Anvendelse av disponible midler 2019

6. Arbeidsplan for 2020

7. Forslag fra styret

9. Budsjett 2020

10. Fastsettelse av kontingent

11. Valg

12. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret innen ny frist 11.7.2020 på epost: post@ulvangsvegen.no

Innkalling med endelig saksliste og saksdokumenter vil bli sendt medlemmene senest 18.7.2020.

Mysuseter 17.3.2020

Styret i Ulvangsvegen Veglag