Årsmøte i Ulvangsvegen 5.8.2023

Innkalling til årsmøte i Ulvangsvegen Veglag

Sted/tid: Rondane Høyfjellshotell, lørdag 5.8.2023 kl. 1300

Det blir gitt en enkel servering

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll

3. Styrets årsberetning for 2022 (årsberetning sendt pr. epost)

4. Revidert årsregnskap 2022 (årsregnskap sendt pr. epost)

5. Anvendelse av disponible midler

6. Arbeidsplan for 2023/2024 (arbeidsplan sendt pr. epost)

7. Forslag fra styret ( Det foreligger ingen forslag fra styret )

8. Forslag fra medlemmer ( Det foreligger ingen forslag fra medlemmer)

9. Budsjett 2024

10. Fastsettelse av årskontingent for 2024 ( foreslått kontingent på kr. 1000.-)

11. Valg (valgkomiteens innstilling sendt pr. epost)

12. Eventuelt

Sakspapirer er sendt til medlemmer pr. epost.

Mysuseter 9.7.2023

For styret i Ulvangsvegen Veglag

Arne Tenningen