Innkalling Årsmøte 2021

Sted/tid: Rondane Fjellstue, lørdag 7.8.2021 kl. 13:00

Det blir gitt en enkel servering. Det tas forbehold om tid og sted for gjennomføring dersom koronasitasjonen endres slik at møtet ikke kan gjennomføres som planlagt.

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll
 3. Styrets årsberetning for 2020
 4. Revidert årsregnskap 2020
 5. Anvendelse av disponible midler for 2020
 6. Arbeidsplan for 2021/2022
 7. Forslag fra styret
  1. Styret foreslår nye vedtekter for Ulvangsvegen Veglag (eget vedlegg)
 8. Forslag fra medlemmer
  1. Forslag fra Villy Giverhaug om å pålegge Styret å aktivt jobbe for å få skiløyper ut av Ulvangsvegen (eget vedlegg)
 9. Budsjett 2021/2022
 10. Fastsettelse av årskontingent for 2021/2022
 11. Valg (ref. Valgkomiteens forslag i eget vedlegg)
  1. Valg av styreleder
  1. Valg av styremedlemmer
  1. Valg av valgkomite
  1. Valg av revisor
 12. Eventuelt

I samsvar med tidligere praksis er det mulig å stemme ved fullmakt til en annen deltager på Årsmøtet. Fullmakter legges frem ved registrering av deltagerne. Innkalling med sakspapirer blir sendt på epost til alle medlemmene.

Koronasituasjonen:

Av smittevernhensyn oppfordres personer som har mistanke om at de kan være syke, er i karantene eller isolasjon, ikke å delta på Årsmøtet. For ev. smittesporing vil det bli lagret en deltagerliste med kontakt-opplysninger, liste oppbevares i 10 dager. Møtet vil bli gjennomført i samsvar med regelverk for smittereduksjon.

Mysusæter 14.7.2021

Styret i Ulvangsvegen Veglag