Innkalling til årsmøte Ulvangsvegen Veglag

Sted/tid: Rondane Høyfjellshotell, Skjærtorsdag 1.4.2021 kl. 16:00

På grunn av usikker koronasituasjon kan det også i år bli aktuelt å endre tid og sted for årsmøtet. Dersom dette blir nødvendig vil årsmøtet bli flyttet til august 2021. Informasjon om dette blir i så fall sendt medlemmene på epost og kunngjort på UVVs hjemmeside.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll

3. Styrets årsberetning for 2020

4. Revidert årsregnskap 2020

5. Arbeidsplan for 2021

7. Forslag fra styret

9. Budsjett 2021

10. Fastsetting av årskontingen

11. Valg

12. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til Styret på epost post@ulvangsvegen.no innen 4.3.2021.

Mysuseter 17.2.2021

Styret i Ulvangsvegen Veglag