Løypekjøring i Ulvangsvegen

Styret i Ulvangsvegen er gjennom politiet gjort kjent med at fører av Løypelagets løypemaskin er politanmeldt av en av veilagets medlemmer for «ulovlig løypekjøring» på Ulvangsvegen. Styret fikk i høst også henstilling fra «Arbeidsgruppe for helårsvei på Ulvangsvegen» om å nekte løypekjøring for vinteren 2019-2020. Løypekjøringen er også tidligere anmeldt, da med bakgrunn i manglende tillatelse fra grunneiere, men denne anmeldelsen ble senere henlagt.

Styrets holdning til dette er at UVV forholder seg til gjeldende reguleringsplan, som senest ble stadfestet av Høyesterett i «brøytesaken», og som regulerer veien til vinterskiløype. UVVs styre har ansvar for vedlikehold av veien og kan på det grunnlag nekte løypekjøring, noe vi har vurdert ikke er nødvendig i år. Tillatelse til maskinell sporsetting gis av Sel Kommune som også har ansvar for å innhente grunneieres samtykke til dette. På denne bakgrunn anser derfor UVVs styre pågående tvist om løypekjøring som en sak mellom Løypelag, Sel Kommune og berørte grunneiere, UVV er ikke part i dette.

6.2.2020 Arne Tenningen